Κοροναϊός : στους 307 οι νεκροί στην Ελλάδα

47
Óôéãìéüôõðá áðü ôçí êëéíéêÞ COVID-19 óôï íïóïêïìåßï "ÓÙÔÇÑÉÁ",Ýíá áðü ôá íïóïêïìåßá áíáöïñÜò ãéá ôïí êïñïíïúü.Ðáñáêïëïõèüíôáò ìéá âÜñäéá íïóçëåýôñéáò êáôÜ ôçí åðéóêåøÞ ôçò óôïõò èáëÜìïõò ôùí áóèåíþí.Óå áõôÞí ôçí êëéíéêÞ,íïóçëåýïíôáé áðïêëåéóôéêÜ áóèåíåßò ìå ôïí Covid-19,ÐáñáóêåõÞ 24 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Δύο συμπολίτες μας κατέληξαν το πρωί της Δευτέρας, ένας 90χρονος και ένας 71χρονος, οι οποίοι νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από κοροναϊό στην Ελλάδα στους 307.