Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Με Τροπολογία ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των κυλικείων των σχολείων και των Κ.Α.Π.Η.

306

Η Βουλευτής κατέθεσε σήμερα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προσθήκη – τροπολογία με την οποία ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των κυλικείων των σχολείων και των Κ.Α.Π.Η. καθώς και των λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε ακίνητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της αναστολής λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στην τροπολογία της η Βουλευτής προτείνει τα εξής:

  1. Να απαλλαχθούν οι εν λόγω επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για όσο διάστημα δε λειτουργούσαν.
  2. Να παραταθούν οι συμβάσεις μίσθωσης τους για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που παρέμειναν εκτός λειτουργίας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης της κάθε σύμβασης.
  3. Να δοθεί η δυνατότητα κατόπιν σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, για τμηματική καταβολή σε έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των τυχόν οφειλόμενων μισθωμάτων τους που αφορούν το χρονικό διάστημα που παρέμειναν υποχρεωτικά εκτός λειτουργίας. Επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού θα πρέπει να έχει προηγηθεί έκπτωση 40%. Τυχόν μισθώματα που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται, θα μπορούν όμως να συμψηφιστούν με επόμενα μισθώματα αφού πρώτα υπολογιστεί και επ΄αυτών έκπτωση ίση με 40%.