475 ΚΑΔ δικαιούνται το VOUCHER 600€ επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών – δείτε αν είστε δικαιούχοι

1250
Businessman showing thumbs up while using laptop in office

Οι  475 Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ωφελούνται από το VOUCHER 600€ επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών

Δείτε αναλυτικά:

           69.10 – Νομικές δραστηριότητες
69.10.1 – Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
69.10.11 – Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
69.10.12 – Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
69.10.13 – Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
69.10.14 – Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
69.10.15 – Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
69.10.15.01 – Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων
69.10.16 – Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες
69.10.17 – Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
69.10.18 – Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών
69.10.18.01 – Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών
69.10.19 – Άλλες νομικές υπηρεσίες
69.10.19.01 – Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου
69.10.19.02 – Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή
69.10.19.03 – Υπηρεσίες δικολάβου
69.10.19.04 – Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

69.20 – Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
69.20.1 – Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
69.20.10.01 – Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή
69.20.10.02 – Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή
69.20.2 – Λογιστικές υπηρεσίες
69.20.21 – Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης
69.20.22 – Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
69.20.22.01 – Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων
69.20.22.02 – Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ
69.20.23 – Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.01 – Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.02 – Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία
69.20.24 – Υπηρεσίες μισθολογίου
69.20.29 – Άλλες λογιστικές υπηρεσίες
69.20.29.01 – Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ
69.20.3 – Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69.20.31 – Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32 – Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32.01 – Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων
69.20.4 – Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

70.22 – Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
70.22.1 – Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
70.22.11 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
70.22.11.01 – Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης
70.22.11.02 – Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα
70.22.11.03 – Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 άτομα
70.22.11.04 – Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης
70.22.11.05 – Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα
70.22.12 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)
70.22.12.01 – Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων
70.22.12.02 – Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές
70.22.12.03 – Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών
70.22.12.04 – Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης
70.22.12.05 – Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας
70.22.12.06 – Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς
70.22.12.07 – Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης
70.22.12.08 – Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
70.22.12.09 – Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς
70.22.12.10 – Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
70.22.12.11 – Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών
70.22.12.12 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων
70.22.12.13 – Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)
70.22.12.14 – Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)
70.22.12.15 – Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου
70.22.12.16 – Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου
70.22.13 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
70.22.13.01 – Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη
70.22.13.02 – Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων
70.22.13.03 – Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών
70.22.13.04 – Υπηρεσίες πωλητή αγαθών
70.22.13.05 – Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων
70.22.14 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
70.22.14.01 – Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης
70.22.15 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής
70.22.15.01 – Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών
70.22.15.02 – Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών – γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
70.22.15.03 – Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
70.22.15.04 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας
70.22.15.05 – Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
70.22.15.06 – Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
70.22.15.07 – Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
70.22.15.08 – Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας
70.22.15.09 – Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων
70.22.15.10 – Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας
70.22.16 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης
70.22.16.01 – Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)
70.22.17 – Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
70.22.2 – Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών
70.22.20.01 – Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης
70.22.20.02 – Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών
70.22.20.03 – Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων
70.22.3 – Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
70.22.30.01 – Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)
70.22.30.02 – Υπηρεσίες ενδυματολόγου (εκτός θεαμάτων)
70.22.30.03 – Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων
70.22.4 – Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης

           71.11 – Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.11.1 – Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς
71.11.2 – Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια
71.11.21 – Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών
71.11.22 – Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων
71.11.23 – Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης
71.11.23.01 – Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων
71.11.24 – Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71.11.3 – Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού
71.11.31 – Υπηρεσίες πολεοδομίας
71.11.31.01 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης
71.11.31.02 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης
71.11.31.03 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης
71.11.31.04 – Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών
71.11.31.05 – Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών
71.11.32 – Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας
71.11.33 – Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου
71.11.4 – Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71.11.41 – Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου
71.11.41.01 – Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)
71.11.41.02 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
71.11.41.03 – Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης
71.11.42 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου
71.12 – Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

           71.12.1 – Υπηρεσίες μηχανικών
71.12.11 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
71.12.11.01 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
71.12.11.02 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων
71.12.11.03 – Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
71.12.11.04 – Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά
71.12.11.05 – Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα
71.12.12 – Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα
71.12.12.01 – Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων
71.12.12.02 – Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων
71.12.12.03 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων
71.12.13 – Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
71.12.13.01 – Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση
71.12.13.02 – Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
71.12.13.03 – Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
71.12.13.04 – Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων
71.12.13.05 – Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)
71.12.13.06 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης
71.12.13.07 – Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού
71.12.14 – Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών
71.12.14.01 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
71.12.14.02 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)
71.12.14.03 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας
71.12.15 – Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)
71.12.15.01 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων
71.12.16 – Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα
71.12.16.01 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)
71.12.17 – Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα
71.12.17.01 – Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού – σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών
71.12.18 – Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής
71.12.19 – Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα
71.12.19.01 – Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών
71.12.19.02 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων
71.12.19.03 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων
71.12.19.04 – Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων
71.12.19.05 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης
71.12.19.06 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα
71.12.19.07 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
71.12.19.08 – Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
71.12.19.09 – Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά
71.12.19.10 – Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά
71.12.19.11 – Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
71.12.19.12 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
71.12.2 – Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
71.12.3 – Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών
71.12.31 – Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών
71.12.31.01 – Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών
71.12.31.02 – Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών
71.12.31.03 – Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών
71.12.31.04 – Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών
71.12.32 – Γεωφυσικές υπηρεσίες
71.12.33 – Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών
71.12.33.01 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
71.12.34 – Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης
71.12.34.01 – Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο
71.12.35 – Υπηρεσίες χαρτογράφησης
71.12.35.01 – Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης
71.12.35.02 – Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης
71.12.35.03 – Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης
71.12.35.04 – Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφηση

            72.11 – Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
72.11.1 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
72.11.11 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
72.11.12 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
72.11.13 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
72.11.2 – Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία

72.19 – Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
72.19.1 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες
72.19.11 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά
72.19.12 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών
72.19.13 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες
72.19.13.01 – Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου
72.19.14 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία
72.19.14.01 – Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων
72.19.14.02 – Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία
72.19.14.03 – Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων
72.19.15 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
72.19.15.01 – Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
72.19.16 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες
72.19.16.01 – Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία
72.19.19 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες
72.19.19.01 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ)
72.19.19.02 – Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία
72.19.19.03 – Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία
72.19.2 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.19.21 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία
72.19.29 – Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.19.29.01 – Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)
72.19.29.02 – Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία
72.19.29.03 – Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική
72.19.29.04 – Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
72.19.29.05 – Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων
72.19.29.06 – Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού
72.19.29.07 – Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών
72.19.29.08 – Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών
72.19.29.09 – Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες
72.19.3 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες
72.19.4 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες
72.19.40.01 – Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία
72.19.40.02 – Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
72.19.40.03 – Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία
72.19.5 – Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.20 – Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.1 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες
72.20.11 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις
72.20.11.01 – Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών
72.20.12 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία
72.20.12.01 – Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία
72.20.13 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νομική επιστήμη
72.20.19 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες
72.20.2 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.21 – Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στους τομείς της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας
72.20.29 – Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.29.01 – Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία
72.20.29.02 – Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών
72.20.29.03 – Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
72.20.29.04 – Υπηρεσίες φιλολογικών και φιλοσοφικών ερευνών
72.20.3 – Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

85.10 – Προσχολική εκπαίδευση
85.10.1 – Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
85.20 – Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.20.1 – Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.20.11 – Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.20.12 – Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.31 – Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.31.1 – Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.11 – Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.12 – λλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.13 – Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.14 – Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32 – Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32.1 – Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.11 – Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.12 – Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.13 – Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.14 – Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.41 – Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.41.1 – Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.41.11 – Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης
85.41.12 – Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης
85.41.13 – Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
85.41.14 – Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

85.42 – Τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.42.1 – Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.11 – Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.12 – Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.13 – Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.14 – Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.15 – Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.16 – Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.59 – Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
85.59.1 – Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.11 – Υπηρεσίες σχολών γλωσσών
85.59.11.01 – Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
85.59.11.02 – Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
85.59.12 – Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)
85.59.13 – Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.13.01 – Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
85.59.13.02 – Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών
85.59.13.03 – Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης
85.59.13.04 – Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης
85.59.13.05 – Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώματος εμπορικού ναυτικού
85.59.13.06 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
85.59.13.07 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
85.59.19 – Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.19.01 – Υπηρεσίες δασκάλου
85.59.19.02 – Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια
85.59.19.03 – Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού
85.59.19.04 – Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία
85.59.19.05 – Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
85.59.19.06 – Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
85.59.19.07 – Υπηρεσίες καθηγητή
85.59.19.08 – Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
85.59.19.09 – Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
85.59.19.10 – Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων
85.59.19.11 – Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)

86.21 – Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.21.1 – Υπηρεσίες γενικής ιατρικής
86.21.10.01 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής
86.21.10.02 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας
86.21.10.03 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας
86.21.10.04 – Υπηρεσίες ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
86.21.10.05 – Υπηρεσίες ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό

86.22 – Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22.1 – Υπηρεσίες ειδικής ιατρικής
86.22.11 – Υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων
86.22.19 – Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής
86.22.19.01 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής
86.22.19.02 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας
86.22.19.03 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής
86.22.19.04 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής – ογκολογίας
86.22.19.05 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας
86.22.19.06 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας
86.22.19.07 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας
86.22.19.08 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας – αφροδισιολογίας
86.22.19.09 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας
86.22.19.10 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας)
86.22.19.11 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής
86.22.19.12 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας
86.22.19.13 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας)
86.22.19.14 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας
86.22.19.15 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής – γυναικολογίας
86.22.19.16 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας
86.22.19.17 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής
86.22.19.18 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας
86.22.19.19 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής
86.22.19.20 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας
86.22.19.21 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας
86.22.19.22 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατομικής
86.22.19.23 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας
86.22.19.24 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής
86.22.19.25 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής
86.22.19.26 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής
86.22.19.27 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας – φυματιολογίας
86.22.19.28 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής
86.22.19.29 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας
86.22.19.30 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
86.22.19.31 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής
86.22.19.32 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα
86.22.19.33 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων
86.22.19.34 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής
86.22.19.35 – Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας

86.23 – Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.23.1 – Οδοντιατρικές υπηρεσίες
86.23.11 – Ορθοδοντικές υπηρεσίες
86.23.19 – Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες
86.23.19.01 – Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
86.23.19.02 – Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό
86.23.19.03 – Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών
86.23.19.04 – Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών

86.90 – Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
86.90.1 – Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία
86.90.11 – Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη
86.90.12 – Υπηρεσίες νοσοκόμου
86.90.12.01 – Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων
86.90.12.02 – Υπηρεσίες βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων
86.90.12.03 – Υπηρεσίες επισκεπτών νοσοκόμων
86.90.12.04 – Υπηρεσίες νοσηλευτή
86.90.13 – Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
86.90.13.01 – Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
86.90.13.02 – Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
86.90.13.03 – Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
86.90.13.04 – Υπηρεσίες χειροπράκτη
86.90.14 – Υπηρεσίες ασθενοφόρων
86.90.15 – Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
86.90.15.01 – Υπηρεσίες ακτινοφυσικού
86.90.15.02 – Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
86.90.15.03 – Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας
86.90.15.04 – Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών
86.90.15.05 – Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού
86.90.15.06 – Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου
86.90.15.07 – Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων
86.90.16 – Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης
86.90.17 – Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία
86.90.18 – Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
86.90.18.01 – Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου
86.90.18.02 – Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας
86.90.18.03 – Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή
86.90.18.04 – Υπηρεσίες ψυχολόγου
86.90.19 – Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
86.90.19.01 – Υπηρεσίες βελονισμού
86.90.19.02 – Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας
86.90.19.03 – Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
86.90.19.04 – Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας
86.90.19.05 – Υπηρεσίες εργοθεραπείας
86.90.19.06 – Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων
86.90.19.07 – Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών
86.90.19.08 – Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων
86.90.19.09 – Υπηρεσίες λογοθεραπείας
86.90.19.10 – Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
86.90.19.11 – Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής
86.90.19.12 – Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας

88.91 – Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
88.91.1 – Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά
88.91.11 – Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά   με αναπηρία
88.91.12 – Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
88.91.13 – Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
88.91.13.01 – Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου
88.91.13.02 – Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
88.91.13.03 – Υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών