19 Μαίου: Κυριακή των Μυροφόρων

140

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων, η Εκκλησία μας τιμά τις μαθήτριες του Κυρίου, οι οποίες πρώτες πρωί πρωί της Κυριακής έζησαν το θαύμα της Αναστάσεως.

Επίσης, τιμούμε τους δύο μαθητές του Κυρίου, τον Ιωσήφ τον από την Αριμαθαία, ευσχήμονα βουλευτή, και το Νικόδημο, νυκτερινό μαθητή.

Ο μεν πρώτος τόλμησε και ζήτησε το σκήνωμα του Ιησού από τον Πιλάτο, για να το ενταφιάσει. Ο δε δεύτερος δάνεισε τον τάφο του, για να εναποθέσουν το σεπτό σκήνωμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.

Οι Μυροφόρες πηγαίνουν στον τάφο του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την παράδοση, για να πάρουν τα μύρα στον ηγαπημένο Διδάσκαλό τους, αλλά, στον άδειο τάφο, Άγγελος Κυρίου θα τις πληροφορήσει για το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως και θα ζητήσει από αυτές να μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα στους Αποστόλους, πράγμα που έπραξαν, αποφεύγοντας να πουν το μήνυμα αυτό σ’ οποιονδήποτε άλλο στο δρόμο, γιατί τις κατείχε τρόμος και έκσταση.

«Αι Μυροφόροι γυναίκες, όρθρου βαθέος, επιστάσαι προς το μνήμα του Ζωοδότου, εύρον Άγγελον, επί τον λίθον καθήμενον, και αυτός προσφθεγξάμενος, αυταίς ούτως έλεγε· Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών; τι θρηνείτε τον άφθαρτον ως εν φθορά; απελθούσαι κηρύξατε, τοις αυτού Μαθηταίς» (Εις τους Αίνους, Στιχηρόν του Πάσχα. Ήχος πλ. α’).