Μέριμνα Παιδιού : Προκήρυξη θέσεως ΑΤΕΙ Λογοθεραπευτή με σύμβαση Έργου

540

Η Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης ζητά τις υπηρεσίες ενός ΑΤΕΙ Λογοθεραπευτή με σύμβαση έργου  από 11 Μαρτίου 2024 έως 11 Σεπτεμβρίου 2024

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή
 3. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών

 ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της θέσης
 2. Γνώσεις στις διαταραχές σίτισης
 3. Προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής για εφήβους και ενήλικα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ή/και Νοητική Υστέρηση
 4. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 5. Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο με την αναγραφή εξωτερικά του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου και την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Λογοθεραπευτή » . Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:

 

Συνημμένα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Τίτλος Σπουδών (Πτυχίο ή Δίπλωμα)
 4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 5. Βιογραφικό σημείωμα τύπου Εuropass με ενσωματωμένη φωτογραφία του υποψηφίου.
 6. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο εργασίας (αν υπάρχει)
 7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 8. Βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας με ημερομηνίες, ωράρια και αναλυτική περιγραφή καθηκόντων, (εάν υπάρχουν)
 9. Πτυχίο ξένης γλώσσας
 10. Πτυχίο Η/Υ
 11. Αποδεικτικό κατοικίας ή Πιστοποιητικό εντοπιότητας
 12. Έγγραφα που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στο βιογραφικό.

Στο σύνολο των αιτήσεων θα γίνει έλεγχος πληρότητας των συνημμένων του εκάστου υποψηφίου Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν ελλιπή φάκελο θα απορριφθούν (Λίστα Απορριπτέων). Οι φάκελοι των υπολοίπων υποψηφίων θα αξιολογηθούν και οι πέντε καλύτεροι θα περάσουν στην επόμενη φάση της προκήρυξης, δηλαδή θα δώσουν συνέντευξη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την αξιολόγηση θα εκτιμηθούν συγκριτικά τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων , η προϋπηρεσία σε δομές ΑμεΑ (ιδρύματα, ΚΔΑΠ, κατασκηνωτικά προγράμματα κλπ), κοινωνικά κριτήρια, τη δια βίου εκπαίδευση (σεμινάρια, ημερίδες κλπ), το επιστημονικό έργο ( εισηγήσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κλπ), τα πρόσθετα προσόντα κάθε υποψηφίου (ξένες γλώσσες, γνώση υπολογιστή κλπ) και η παρουσία κατά την συνέντευξη των υποψηφίων.

Στο τέλος θα δημιουργηθεί λίστα επιτυχόντων που θα περιλαμβάνει μόνο τα ονόματα των υποψηφίων που έδωσαν συνέντευξη (Λίστα Επιτυχόντων) . Η λίστα επιτυχόντων έχει ισχύ για ένα χρόνο. Για την πρόσληψη είναι απαραίτητη η προσκόμιση των πρωτότυπων δικαιολογητικών που περιγράφονται στο βιογραφικό, λευκό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό ψυχικής υγείας με διάρκεια ίση με το χρονικό διάστημα της πρόσληψης

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει στη γραμματεία της δομής μας επί των οδών Μύτικα και Ήρας, καθημερινά από Τρίτη 27/2/2024 έως και Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 και ώρες 9:00 π.μ.- 14:00 στο 2351073919 ή με courier στη διεύθυνση Μύτικα και Ήρας Κατερίνη 60134.

Προσοχή καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων 6/3/2024 και ώρα 14:00. Αιτήσεις που θα σταλούν μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. Αιτήσεις που δεν γίνονται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες θα απορριφθούν.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 8/3/2024 και οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά άμεσα.

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας  www.merimnakaterini.gr