Πυροσβεστική Υπηρεσία: οι νέοι Διοικητές των Υπηρεσιών Κατερίνης και Λιτοχώρου

177

Mε απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή Κεντρικής Μακεδονίας και κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας,

καθήκοντα νέου Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης αναλαμβάνει ο Αντιπύραρχος Φωτίου Νικόλαος του Δημητρίου, και

καθήκοντα νέου Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου αναλαμβάνει ο Αντιπύραρχος Μητσάνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου.

Η ανάληψη των νέων τους καθηκόντων τους έγινε στις 16-02-2024.