Σοφία Μαυρίδου: Η Π.Ε. Πιερίας ολοκλήρωσε τις τεχνικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση βλαβών στο ρέμα Ξηρολάκι

110

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ολοκλήρωσε τις τεχνικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των πρανών και της διάβασης Ξηρολακίου στο πλαίσιο του έργου “”Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση πρανών και διάβασης Ξηρολακίου επί της δευτερεύουσας επαρχιακής οδού Δ6”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕΠ 808 του έργου με κωδικό 2018ΕΠ80800002.

Οι εναπομείνασες εργασίες, οι οποίες αφορούσαν στην ολοκλήρωση επιχωμάτων, τη διαμόρφωση κοίτης και τη διαμόρφωση της εισόδου του μικρού όμορου ρέματος ολοκληρώθηκαν.