Μέριμνα Παιδιού : Προκήρυξη θέσεως Βοηθού Εργοθεραπευτή

470

Η Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης ζητά τις υπηρεσίες ενός (1) Βοηθού Εργοθεραπευτή για μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης 8 ωρών ημερησίως (07:00-15:00) ορισμένου χρόνου από  26/02/2024 έως 26/08/2024 (με δυνατότητα ανανέωσης)

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο με την αναγραφή εξωτερικά του ονοματεπωνύμου και την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Βοηθού Εργοθεραπευτή» και το τηλέφωνο επικοινωνίας .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο β. εργοθεραπευτή
 2. Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
 3. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης Β΄κατηγορίας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης
 2. Ικανότητα παροχής πρώτων βοηθειών
 3. Κοινωνική ενασχόληση και προσφορά εθελοντικής εργασίας
 4. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση(απλή)
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
 4. Φωτοτυπία της ταυτότητας
 5. Βιογραφικό τύπου Εuropass με ενσωματωμένη φωτογραφία του υποψήφιου
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής
 • Ότι δεν έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους

Προσοχή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων  20/02/2024. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές.

Σε περίπτωση πρόσληψης απαιτείται να κατατεθούν

 1. Πιστοποιητικό Υγείας
 2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
 3. Πιστοποιητικό Ψυχικής Υγείας

Στο σύνολο των αιτήσεων θα γίνει έλεγχος πληρότητας των συνημμένων του εκάστου υποψηφίου Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν ελλιπή φάκελο θα απορριφθούν (Λίστα Απορριπτέων). Οι φάκελοι των υπολοίπων υποψηφίων θα αξιολογηθούν και οι δέκα καλύτεροι θα περάσουν στην επόμενη φάση της προκήρυξης, δηλαδή θα δώσουν συνέντευξη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την αξιολόγηση θα εκτιμηθούν συγκριτικά τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων , η προϋπηρεσία σε δομές ΑμεΑ (ιδρύματα, ΚΔΑΠ, κατασκηνωτικά προγράμματα κλπ), τη δια βίου εκπαίδευση (σεμινάρια, ημερίδες κλπ) τα πρόσθετα προσόντα κάθε υποψηφίου και η παρουσία κατά την συνέντευξη των υποψηφίων.

Στο τέλος θα δημιουργηθεί λίστα επιτυχόντων που θα περιλαμβάνει μόνο τα ονόματα των υποψηφίων που έδωσαν συνέντευξη (Λίστα Επιτυχόντων) .

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία της δομής  επί των οδών Μύτικα και Ήρας, καθημερινά από 13/02/2024 έως   20/02/2024 και ώρες 9:00 π.μ.- 13:00 μ.μ. ή στο 2351073919. Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει ιδιοχείρως στη γραμματεία του συλλόγου ή με courier στη διεύθυνση Μύτικα και Ήρας Κατερίνη 60134.

Προσοχή καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων  20/02/2024 και ώρα 13:00. Αιτήσεις που θα σταλούν μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. Αιτήσεις που δεν γίνονται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες θα απορριφθούν.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 21/02/2024 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά άμεσα.

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας www.merimnakaterini.gr

Πληροφορίες για τη θέση εργασίας

 • Ωράριο 07:00-15:00
 • Στις δυο δομές ΚΔΗΦ και σε εκδηλώσεις-δράσεις του Συλλόγου
 • Μισθός Σύμβασης Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής
 • Εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει πρωτότυπα δικαιολογητικά, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό υγείας, πιστοποιητικό ψυχικής υγείας
 • Άδειες ιδιωτικού τομέα