Εγγραφή στο “επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπεύθυνων επιχειρήσεων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

Ανακοίνωση από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Π.Κ.Μ.  σχετικά με την εγγραφή  στο “επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπεύθυνων επιχειρήσεων και άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα”, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού για τη “Φυτοϋγεία” (ΕΕ) 2016/2031

507

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί, άμεσα, όλους τους επαγγελματίες που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο “επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπεύθυνων επιχειρήσεων και άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα”, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού για τη “Φυτοϋγεία” (ΕΕ) 2016/2031

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=FI)

και το άρθρο 6 του Π.Δ. 37/2021 [Α΄ 94)

(https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210100094 )], να προσέλθουν στις κατά τόπους, αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΑ ΜΕΘ και ΔΑΟΚ ΠΕ) με σκοπό:

  1. Είτε να εγγραφούν στο επίσημο μητρώο εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι.
  2. Είτε να επικαιροποιήσουν τις πληροφορίες/στοιχεία τους εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι επαγγελματίες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ίδιου Κανονισμού.

Αναλυτικές πληροφορίες και υποδείγματα υπάρχουν στο αρχείο που επισυνάπτεται στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.