ΑΑΔΕ: Δύο νέες Βεβαιώσεις Μητρώου εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά

171

Δύο νέες Βεβαιώσεις Μητρώου εκδίδονται πλέον αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (κλικ εδώ).

Οι Βεβαιώσεις αυτές περιέχουν πληροφορίες για τον ΑΦΜ φορολογουμένου Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης ως ακολούθως:

Α. Βεβαίωση Τρέχουσας Εικόνας Φυσικού Προσώπου/Ατομικής Επιχείρησης

Εκδίδεται βεβαίωση της τρέχουσας εικόνας Φυσικού Προσώπου, η οποία περιέχει τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης και αφορούν σε επωνυμικά στοιχεία, στοιχεία γέννησης και ταυτοποίησης, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, αρμόδια ΔΟΥ και σχέσεις φορολογουμένου.

Στην περίπτωση Ατομικής Επιχείρησης η βεβαίωση περιέχει στοιχεία διεύθυνσης έδρας, αρμόδιας ΔΟΥ, διακριτικού τίτλου, έναρξης/διακοπής και κατάστασης επιχείρησης (για επιχειρήσεις με διακοπή εργασιών εμφανίζεται η τελευταία κατάσταση πριν τη διακοπή), Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ΦΠΑ και Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων εσωτερικού και έδρας αλλοδαπής.

Β. Βεβαίωση Τρέχουσας Εικόνας Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης

Εκδίδεται βεβαίωση της τρέχουσας εικόνας Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης, η οποία περιέχει τα στοιχεία, που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης για το Μη Φυσικό Πρόσωπο ή την Επιχείρηση και αφορούν σε στοιχεία επωνυμίας, διεύθυνσης έδρας, αρμόδιας ΔΟΥ, διακριτικού τίτλου, έναρξης/διακοπής και κατάστασης επιχείρησης (για επιχειρήσεις με διακοπή εργασιών εμφανίζεται η τελευταία κατάσταση πριν τη διακοπή), Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ΦΠΑ και Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων εσωτερικού και έδρας αλλοδαπής.

Σημειώνεται πως οι βεβαιώσεις αυτές φέρουν ψηφιακή σφραγίδα και κωδικό γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code) με τη χρήση του οποίου επαληθεύονται τα στοιχεία της Βεβαίωσης από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Η επαλήθευση αφορά την εγκυρότητα της παραγόμενης βεβαίωσης κατά τον χρόνο έκδοσής της και τίθεται σηματοδότηση, σε περίπτωση που έχουν προκύψει σχετικές μεταβολές στα δεδομένα Μητρώου κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση αυτής μέχρι και τον έλεγχο του κωδικού γρήγορης απόκρισης.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να επιτεθεί η επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης σύμφωνα με το ν. 1947/1984 (σφραγίδα apostille) από την αρμόδια υπηρεσία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή η επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών Απόδημου Ελληνισμού (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.) του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά περίπτωση, επί των ως άνω εγγράφων που φέρουν κωδικό γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code), προκειμένου να προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους σε αρχές ξένων Κρατών, η επικύρωση αυτών θα γίνεται από τους 4/5 ορισθέντες προς τούτο υπαλλήλουςτης αρμόδιας ΔΟΥ κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων της προς επικύρωση βεβαίωσης.