Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για την αποκατάσταση κατολισθέντων οδών και πρανών από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

181

Την εργολαβική σύμβαση του έργου «Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση κατολισθέντων τμημάτων οδών και πρανών, άρση καταπτώσεων σε οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΕ Πιερίας (4η, 8η,16η και Δ15η Επαρχιακοί Οδοί, υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

Το έργο, προϋπολογισμού μελέτης, 850.000,00€ με ΦΠΑ 24% και χρηματοδότηση

από το ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ του έργου με κωδικό 2018Π80800002,  προβλέπει

*Καθαρισμό τάφρων (επενδυμένων και μή) και τεχνικών από φερτά υλικά, και πάσης φύσεως προσχώσεις

* Κατασκευή νέων μικρών τεχνικών έργων για την επάρκεια απορροής των όμβριων υδάτων

*Τμηματική αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος των οδικών δικτύων με πιθανές εργασίες εξυγίανσης

*Παρεμβάσεις για την άμεση  αποκατάσταση  και την άρση επικινδυνότητας οδών και τεχνικών τους, που έχουν υποστεί ζημιές μετά το έντονο καιρικό φαινόμενο με εξειδικευμένες κατασκευές (κατασκευές ειδικών φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων καθώς και αποκαταστάσεις και καθαρισμοί-αποφορτίσεις υφιστάμενων φρακτών ανάσχεσης για άρση επικινδυνότητας της οδού, κατασκευή τεχνικών έργων συγκράτησης οδοστρωμάτων, σταθεροποιήσεις σχιστολιθικών πρανών από φαινόμενα ολίσθησης και επαναφορά τοπικών στενωμάτων ασφαλτοστρωμένων οδών για την άρση επικινδυνότητας της οδού κ.α. ).

*Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης ερεισμάτων από τοπικές διαβρώσεις καθώς και για τις περιπτώσεις όπου σημειώθηκαν μεταφορές φερτών υλικών από τα ανάντη κάθετα συμβαλλόμενα οδικά δίκτυα χαλικοστρωμένων οδών, θα γίνουν παρεμβάσεις μικρής έκτασης με διαμόρφωση κατάλληλων επικλήσεων των χαλικοστρωμένων οδών και επένδυσης αυτών.

«Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό και τη νέα χρονιά το έργο της, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, είναι δίπλα στον συμπολίτη με σημαντικές παρεμβάσεις αποκατάστασης προβλημάτων, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του τόπου μας, παρέχοντας αυξημένο αίσθημα ασφάλειας στους χρήστες του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας», επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.