Τραγωδία στον Όλυμπο: Νεκρός ορειβάτης που έπεσε σε γκρεμό

62
ÊáôÜññåóõç ôìÞìáôïò êôçñßïõ óôç óõìâïëÞ ôùí ïäþí 28çò Ïêôùâñßïõ êáé Óáñáíôáðüñïõóôçí ÁèÞíá. ôï ÓÜââáôï 20 Öâåñïõáñßïõ 2021. ÊéíçôïðïéÞèçêáí åííÝá ðõñïóâÝóôåò ìå ôñßá ï÷Þìáôá êáé ç Ï.Ï.Å.Ä. ôçò 1çò ÅÌÁÊ, åíþ óôéò Ýñåõíåò óõììåôÝ÷åé êáé Ýíáò äéáóùóôéêüò óêýëïò. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò áðü ôçí ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá, åíôüò ôïõ êôéñßïõ åíôïðßóôçêå Ýíáò Üíèñùðïò, ï ïðïßïò Ý÷åé ôéò áéóèÞóåéò ôïõ. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 60χρονος ορειβάτης στον Όλυμπο, ο οποίος έπεσε στον γκρεμό μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στο μονοπάτι Ε4 με τη σύζυγό του όταν ξαφνικά μια ζάλη τον έκανε να χάσει την ισορροπία του και να βρεθεί στο κενό.

Αμέσως η γυναίκα κάλεσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία ζητώντας βοήθεια. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Δυστυχώς όμως ήταν πλέον αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του.