Διαταγή επιχειρήσεων του διοικητού της VII Μεραρχίας

68

Του Ιωάννη Τζιόλα*

Σήμερα γιορτάζουμε τα εκατό δέκα χρόνια (1912-2022) της απελευθέρωσης της Κατερίνης και της Πιερίας μας, από τους Οθωμανούς. Παρουσιάζουμε τη «διαταγή επιχειρήσεων» του Συνταγματάρχη της VII Μεραρχίας “Κλεομένη Κλεομένη”, λίγο πριν της απελευθέρωση της Κατερίνης. Στις 07:30΄ το πρωί της 16ης Οκτωβρίου 1912, ημέρα Τρίτη, τα ελληνικά στρατεύματα μπαίνουν στην πανηγυρίζουσα Κατερίνη.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ VII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

1)  Τακτική κατάστασις η αυτή.

2)  Η Μεραρχία βαίνει πρός Αικατερίνην καί Κίτρος (Πύδναν) πρός εκδίωξιν εκείθεν του εχθρού.

  • Η Μεραρχία διαιρεσθήσεται εις δύο φάλλαγας.

Η μία φάλαγξ, αποτελούμενη εκ του 8ου Ευζονικού Τάγματος του υπό τόν λοχαγόν Κ. Μαζαράκην σώματος καί 4 πολυβόλων, θά βαδίση πρός Κίτρος (Πύδναν) διά του Χάνι Μηλιάς παραλλήλως αμαξιτής οδού πρός βορράν καί εκείθεν πρός Κίτρος διά Κεραμίδι.

Η ετέρα φάλαγξ, αποτελούμενη εκ του λοιπού της Μεραρχίας, θά προελάση διά της αμαξιτής οδού εναντίον της Κατερίνης καί θά βαδίση κατά την εξής τάξιν:

Εμπροσθοφυλακή, 20ον Σύνταγμα, Λόχος Μηχανικού, Α΄ τμήμα Χειρουργείου.

Κύριον σώμα, 1ον Τάγμα 21ου Συντάγματος Πεζικού, Μοίρα Πυροβολικού, έτερον Τάγμα 21ου Συν/τος Πεζικού, οι λοιποί υγειονομικοί σχηματισμοί.

Απόστασις 400μ.

Οπισθοφυλακή. Είς λόχος του τελευταίου Τάγματος του 19ου Συντάγματος.

  • Ώρα εκκινήσεως εμπροσθοφυλακής 8 πρωϊας.
  • Τό εν προφυλακαίς Τάγμα θέλει συνταχθή άμα η εμπροσθοφυλακή διέλθη πρό της γραμμής των σκοπών καί θά λάβη τήν οικείαν εν τη φάλαγγι θέσιν του οπίσω άλλου Τάγματος του Συντάγματός του.
  • Τά μεταγωγικά σώματος, κατά τήν τάξιν των σωμάτων, θέλουσι μείνει κατά μήκος της οδού, της κεφαλής αυτών ούσης εις Καρακόλι.
  • Αι συζυγαρχίαι πυρομαχικών εις Άγιον Δημήτριον καί η εφοδιοπομπή εις Φουσκινατζίκ (Αγία Τριάς).

Καρακόλι (ύψ. 468 Β. Μονής Πέτρας) 15-Χ-12 ώρα 5 καί 30 πρωϊας.

VIIη Μεραρχία Κλεομένης Συντ/χης

 

* Ο Ιωάννης Τζιόλας είναι Φιλόλογος – Αρχαιολόγος