Πιερία: 21 προσλήψεις στην Διεύθυνση Αρχαιοτήτων

229

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων εξακοσίων σαράντα εννέα (1649) ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της.

Συγκεκριμένα για την Πιερία προκηρύχθηκαν 21 θέσεις ως ακολούθως:

1 θέση με κωδικό  416 (Κατερίνη) και ειδικότητα ΤΕ Λογιστών,

14  θέσεις με κωδικό 417 (Δίον) και ειδικότητα ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων,

3 θέσεις με κωδικό 418 (Κάστρο Πλαταμώνα) και ειδικότητα ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 

1 θέση με κωδικό 419 (Δίον) και ειδικότητα ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

2 θέσεις με κωδικό 420 (Δίον) και ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Καθαριότητας

Οι ως άνω θέσεις αφορούν συμβάσεις για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31.12.2022.

H προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνησε την 28/3/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει την 7/4/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.