“Ο Αδαμάντιος Κοραής ως ιατρός” με τον Σταύρο Μπαλογιάννη την Δευτέρα 17-1-2022

209

O Ομότιμος καθηγητής κ. Σταύρος Μπαλογιάννης   είναι ο επίσημος ομιλητής και καλεσμένος της Σχολής Γονέων – Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης την Δευτέρα 17-1-2022 στις 20:00

Το θέμα της διαδικτυακής εισηγήσεως του είναι: “Ο Αδαμάντιος Κοραής ως ιατρός” Η εκδήλωση γίνεται σε Συνδιοργάνωση με την εφημερίδα «Ολύμπιο Βήμα».

Δείτε την εκδήλωση ζωντανά εδώ: https://youtu.be/lwMYlyGRHfw

Εις τα τελευταία έτη της ζωής του ο Αδαμάντιος Κοραής πλήρης εμπειριών, γνώσεων, πολυτίμου πολυπλεύρου προσφοράς και ευγενών οραματισμών προβαίνει εις απολογισμόν όλων των ημερών του και ανοίγει πλήρως την ψυχήν του, διά να εκφράσει γεγονότα και συναισθήματα, όπως τα έζησε, προσπαθών να τα διηθήσει κατά το δυνατόν διά του  ηθμού της αντικειμενικότητος.

Εις την αυτοβιογραφίαν του, την οποίαν συνέταξεν το 1829, τέσσαρα έτη προ της κοιμήσεως του, αναφέρει χαρακτηριστικώς, με πολλήν ειλικρίνειαν και αίσθησιν ευθύνης  ότι «όστις ιστορεί τον ίδιον βίον, χρεωστεί να σημειώσει και τα κατορθώματα και τα αμαρτήματα της ζωής του με τόσην ακρίβειαν, ώστε μήτε τα πρώτα να μεγαλύνη, μήτε τα δεύτερα να σμικρύνη, ή να σιωπά παντάπασιν, πράγμα δυσκολώτατον, διά την έμφυτον εις όλους μας φιλαυτίαν».

Ο Κοραής εγένετο μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών του Montpellier και έκτοτε υπέγραφεν ως Ιατρός και Κορρεσπονδέντες της εν λόγω Ακαδημίας. Εγνώριζεν ήδη ως φοιτητής απταίστως την Λατινικήν, την Αρχαίαν και Νέαν Ελληνικήν, την Εβραϊκήν, την Τουρκικήν, την Γαλλικήν, την Ιταλικήν, την Αγγλικήν, την Ολλανδικήν και την Γερμανικήν γλώσσαν.  Η λέξις Πατρίς συνώδευσεν την τελευταίαν εκπνοήν του εις Παρισίους την 6ην Απριλίου του 1833. Τα λοιπά επίλοιπα και ενδιαφέροντα  στην εκδήλωση της Δευτέρας.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης είναι Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας και πρώην διευθυντής της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ (1992-2011). Εσπούδασεν Ιατρικήν και Θεολογίαν και εξειδικεύθη εις την Νευρολογίαν, Ψυχιατρικήν και Νευροπαθολογίαν. Μετεξεπαιδεύθη δι υποτροφιών εις το National Hospital του Λονδίνου και εις Université Catholique de Louvain του Βελγίου, εν συνεχεία δε εις University of Pennsylvania των ΗΠΑ εις τον τομέα της Νευροπαθολογίας. Ησχολήθη με την μελέτην της λεπτής υφής των εκφυλιστικών παθήσεων του Νευρικού Συστήματος, την μελέτην της συναπτογενέσεως και της μυελινογενέσεως επί ιστοκαλλιεργειών, την μελέτην της νευρωνικής πλαστικότητος της παρεγκεφαλίδος και επί εικοσαετίαν εις την έρευναν του αιτιοπαθογενετικού υποβάθρου της νόσου του Alzheimer. Εδίδαξεν ως επισκέπτης Καθηγητής εις την Ιατρικήν Σχολήν του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, εις την Θεολογικήν Σχολήν του ΑΠΘ και εις το τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ. Ηργάσθη και εδίδαξεν ως επισκέπτης καθηγητής εις τα Πανεπιστήμια Yale, Tufts και Harvard των ΗΠΑ. Το 1987 ηργάσθη ως επί κεφαλής ιατρικής αποστολής εις την Κένυαν, ασκήσας κλινικήν ιατρικήν και διδάξας τροπικήν νευρολογίαν εις προ και -μεταπτυχιακόν επίπεδον.

Το 1989 εδίδαξεν νευροπαθολογίαν, ως μέλος διεθνούς ακαδημαϊκής αποστολής, εις τα Πανεπιστήμια του Πεκίνου, της Σαγκάης και του Chang Chung, εις τα πλαίσια του προγράμματος των επιστημόνων πρεσβευτών του ιδρύματος Eisenhauer. Μετέσχεν δι’ εργασιών εις 612 επιστημονικά συνέδρια εις τα 300 εκ των οποίων, ως προσκεκλημένος ομιλητής. Ωργάνωσεν υπό την προεδρίαν του 16 διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος 60 Ελληνικών και ξένων Επιστημονικών Εταιρειών, πρόεδρος της Ελληνικής και της Διεθνούς Εταιρείας διά την βελτίωσιν της ποιότητος ζωής των χρονίως νευρολογικώς πασχόντων και του Πανελληνίου Ιατρικού συνδέσμου εξωτερικής ιεραποστολής. Ήτο επί εικοσαετίαν μέλoς της επιτρoπής της Εκκλησίας της Ελλάδoς επί της Βιoϊατρικής ηθικής και είναι μέλoς της Επιτρoπής τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης και επρόσωπoς της Εκκλησίας της Ελλάδoς επί θεμάτωv Βιoϊατρικής Ηθικής και ηθικής της Βιοϊατρικής Ερεύνης. Συνέγραψεν 28 Βιβλία (επί της Νευρολογίας, Νευροπαθολογίας, Ηθικής της Νευρολογίας, Ιστορίας της Νευρολογίας, Νευρολογίας της Τέχνης, Φιλοσοφίας των Νευροεπιστημών), οκτάτομον Κλινικήν Νευρολογίαν και εξεπόνησεν 726 επιστημονικάς εργασίας, αι οποίαι εδημοσιεύθησαν εις Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Το 2014 εδημοσίευσιν την πρώτην ποιητικήν συλλογήν του και το 2016 την δευτέραν. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής συντάξεως πολλών ελληνικών και ξένων περιοδικών επί της Νευρολογίας, της Νευροπαθολογίας και της Ιστορίας της Ιατρικής. Είναι ο κύριος συντάκτης των περιοδικών Journal of Neurology and Stroke, Neurology and Neurosurgery, Brain and Nerves τα οποία εκδίδονται εις ΗΠΑ. Είναι Άρχων Ακτουάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ετιμήθη υπό πολλών διακρίσεων υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος, του ΕΕΣ, της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και πολλών Ελληνικών και Διεθνών επιστημονικών εταιριών. Σήμερον διευθύνει το Ινστιτούτον ερεύνης διά την νόσον του Alzheimer, το οποίον λειτουργεί υπό την σεπτήν αιγίδα της Ι. Μητροπόλεως Λαγκαδά.