Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων

ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5067557. Υποέργο 1. Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων

506

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με Πιστοποίηση & Συμβουλευτική για είκοσι (20) ανέργων ευπαθών ομάδων (γυναικών) 120 ωρών (70 ώρες θεωρία και 50 ώρες πρακτική)

Πρόγραμμα 20 ανέργων γυναικών με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  • άνεργες γυναίκες, που προέρχονται από τις ευπαθείς και απειλούμενες με αποκλεισμό ομάδες.
  • κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης.
  • τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: από 14/1/2022 έως 25/1/2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
www.katerini.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης
Πλατεία Δημαρχείου 1, Κατερίνη 60133
Τηλέφωνο: 2351350566 & 2351350523
Email: [email protected] & [email protected]

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.