Πανελλαδικό λουκέτο στην εστίαση στις 16 Νοεμβρίου

76
Óôéãìéüôõðï áðü êáôÜóôçìá åóôßáóçò óôçí ÐñÝâåæá ôçí ÄåõôÝñá 3 ÌáÀïõ 2021. Ç åóôßáóç "åðÝóôñåøå" ýóôåñá áðü Ýîé ìÞíåò, ìå áõóôçñÜ ìÝôñá, áðïóôÜóåéò, ìÜóêåò, êüóìï óôï 50% êáé ìüíï Ýîù êáé ùñÜñéï. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ)

Στην Τρίπολη πραγματοποιείται το Πανελλήνιο Συνέδριο Πρωτοβάθμιων Σωματείων Εστίασης, εκεί που αποφασίστηκε ως μία πρώτη κίνηση διαμαρτυρίας για να τα νέα μέτρα στην εστίαση αναφορικά με τον περιορισμό, να μπει λουκέτο σε όλα τα καταστήματα στις 16 Νοεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση :