Δήμος Κατερίνης: Μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Κώστας Κουκοδήμος: Στόχος μας η αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου μας

245

Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος και ο Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημήτριος Τζοβάρας, παρουσία του Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης & Προγραμματισμού Σταύρου Χριστοφορίδη και του Ειδικού Επιστήμονα του Δήμου Κατερίνης Σάββα Ρογκότη.

Ειδικότερα, η συνεργασία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση τεχνογνωσίας και υποδομών, που διαθέτει το Εθνικό  Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δομών του Δήμου Κατερίνης, καθώς και την ανάπτυξη του Δήμου στο πλαίσιο της αειφορίας και της βιωσιμότητας, μέσω αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος: «Στόχος μας η αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου μας.  Επίσης, η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του και η διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος, η διερεύνηση υλοποίησης πιθανών ερευνητικών πιλοτικών εγκαταστάσεων στο Δήμο».

Όπως διευκρινίζει ο Δήμαρχος: «Προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω της  συνεργασίας μας με το ΕΚΕΤΑ, ένα εκ των σημαντικότερων ερευνητικών κέντρων στον τομέα της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Βόρεια Ελλάδα, ο Δήμος μας, μπορεί να ενσωματώσει όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες που θεωρούνται καινοτόμες και αναγκαίες για την αναβάθμιση των προσφερόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών».

Πιο συγκεκριμένα, τα   δύο   συμβαλλόμενα   μέρη   συμφώνησαν  σε   ένα   πλαίσιο   συνεργασίας   που περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες δράσεων:

  1. Σχεδιασμός Καινοτόμων Πιλοτικών δράσεων. Το ΕΚΕΤΑ θα συνδράμει, με την τεχνογνωσία που διαθέτει, τον Δήμο Κατερίνης στον σχεδιασμό και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων, οι οποίες θα προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας ανίχνευσης αναγκών και θα ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες του Δήμου καθώς και των πολιτών του.
  2. Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινών ανακοινώσεων σε συνέδρια.
  3. Από κοινού διαμόρφωση προτάσεων διεκδίκησης και εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων και έργων με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και των δύο συμβαλλόμενων.
  4. Συνεργασία των δύο φορέων για την προβολή θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ετήσιων προϋπολογισμών των δύο συμβαλλόμενων.
  5. Κάθε άλλη μορφή συνεργασίας η οποία δύναται να συναποφασιστεί, πάντοτε στο πλαίσιο των επιμέρους σκοπών των συμβαλλόμενων μερών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που θα καθοριστούν σε επιμέρους έγγραφες συμφωνίες (ιδιωτικά συμφωνητικά).

Επιτροπή συνεργασίας των δύο φορέων

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας κατά τη συνεργασία των δύο φορέων, θα συγκροτηθεί Επιτροπή Συνεργασίας, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο κ. Σταύρος Χριστοφορίδης, Αντιδήμαρχος του Δήμου Κατερίνης.

Μέλη της Επιτροπής από πλευράς Δήμου Κατερίνης θα είναι η κα Μαρία Νταντάμη Ειδική Σύμβουλος του Δήμου Κατερίνης, ο κ. Στράτος Μοσχίδης, Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου Κατερίνης, καθώς και ο κ. Σάββας Ρογκότης, Ειδικός Επιστήμονας του Δήμου Κατερίνης, ενώ από πλευράς ΕΚΕΤΑ θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Βότης, Ερευνητής Β’ του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και ο κ. Δημοσθένης Ιωαννίδης, Ερευνητής Γ’ του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ.

Αντικείμενο της Επιτροπής

Αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της υλοποίησης του εν λόγω Μνημονίου συνεργασίας για την επίλυση τυχόν αναδυόμενων ζητημάτων, την περαιτέρω ανάλυση αναγκών, την εξειδίκευση θεματικών αξόνων, καθώς και την εποπτεία της οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων.

Διάρκεια ισχύος του Μνημονίου συνεργασίας

Η διάρκεια ισχύος του Μνημονίου συνεργασίας ορίζεται αρχικά σε δύο (2) έτη  από την ημερομηνία υπογραφής του. Στο τέλος της διετίας οι δύο φορείς αποτιμούν τη συνεργασία τους και αποφασίζουν για ενδεχόμενη ανανέωσή της.