Έρχονται υποτροφίες 900 ευρώ για υποψήφιους διδάκτορες

Τον επόμενο μήνα η τέταρτη πρόσκληση του ΕΛΙΔΕΚ. Στα 5 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Σε ποια επιστημονικά πεδία θα πρέπει να διεξαχθεί η έρευνα.

408

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) η τέταρτη πρόσκληση του χρηματοδοτικού προγράμματος «υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες».

Η υποτροφία που παρέχεται, είναι της τάξεως των 900 ευρώ το μήνα και η διάρκειά της, είναι από 12 έως 36 μήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, είναι ο υποψήφιος διδάκτορας να διεξάγει έρευνα υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα.

 Ο προϋπολογισμός της αναμενόμενης πρόσκλησης ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ και οι υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) θα πρέπει να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), τα οποία ορίζονται ως Φορείς Υποδοχής.

Επισημαίνεται ότι η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μία από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

 • Φυσικές Επιστήμες
 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας)
 • Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
 • Περιβάλλον και Ενέργεια
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Υπογραμμίζεται ότι για την αποφυγή του ενδεχόμενου διπλής χρηματοδότησης, δεν επιτρέπεται το φυσικό αντικείμενο της πρότασης της διδακτορικής διατριβής να έχει χρηματοδοτηθεί ή να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οποιονδήποτε άλλο φορέα.

Επιπλέον δεν επιτρέπεται ο ΥΔ να λαμβάνει υποτροφία για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Οι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των ΥΔ είναι οι εξής:

 • Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 18 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χωρίς να έχει οριστεί η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν είναι επιλέξιμοι.
 • Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από 3 έτη από τις 31.12 του έτους απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και περισσότερα από 7 από τις 31.12 του έτους απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών.
 • Στην περίπτωση κατόχων Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (ΕΑΤΣΜΕ) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από 7 έτη από τις 31.12 του έτους κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, λαμβάνεται υπόψη το έτος κτήσης του πιο πρόσφατου τίτλου.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία (ολοκληρωτικά ή εν μέρει) μετά την απόκτηση του βασικού ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα προσαυξάνουν αναλόγως.
 • Κατ’ αντιστοιχία, για τις γυναίκες υποψήφιες που έχουν κυοφορήσει (ολοκληρωτικά ή εν μέρει) μετά την κτήση του βασικού ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο μέγιστος χρόνος προσαυξάνει κατά 9 μήνες ανά τέκνο και έως 2 τέκνα.
 • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.
 • Να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα (για το σύνολο ή και για τμήμα αυτής) από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) κατά τη διάρκεια της υποτροφία.
 • Να μη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων και να καλύπτουν όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Ο ΥΔ να έχει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, ο ΥΔ δεν θα πρέπει να έχει σχέση εργασίας: α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής.