Επενδυτικά Σχέδια Υδατοκαλλιεργειών και Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων & Αλιείας του ΕΠΑΛΘ 2104-2020

284

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” η 3η Πρόσκληση των Μέτρων 3.2.2 & 4.2.4 και 3.4.4 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:

  1. Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» με ΑΔΑ: ΨΣΩ14653ΠΓ-ΑΣΔ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 48.3.
  2. Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με ΑΔΑ: 6ΙΔΩ4653ΠΓ-2ΨΖ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 69.3.

Πιο συγκεκριμένα, η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ependyseis.gr, από 02.08.2021 και ώρα 12.00΄ ως 15.10.2021 και ώρα 14.00΄.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας στα τηλέφωνα 2351351140 & -141 (κα. Βουλγαρίδου & κ. Δαφνάκης) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501186, -81, -75, κ. Κουντουράκης, κ. Σωτηρόπουλος & κα. Διονυσοπούλου).