Αλιεία : «1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση 2 του Μέτρου  3.2.11  του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 »

199

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”  η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στη δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΧΩ4653ΠΓ-ΦΧΠ και Κωδικός Πρόσκλησης ΑΡ. 55.1).

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr και αφορά πλήρως αδειοδοτημένες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019 και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία από την 01/01/2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου  Covid-19.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση www.ependyseis.gr, από 16.07.2021 και ώρα 12.00΄ ως 15.09.2021 και ώρα 14.00΄.

Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της  πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας (τηλ. 2351351140 & -141) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501186, -83, -81).