Παράταση υποβολής αντιρρήσεων επί του αναρτημένου δασικού χάρτη Π.Ε. Πιερίας

147

Από την Διεύθυνση Δασών Πιερίας, ανακοινώνεται ότι με την παρ.1 του άρθρου 39 του ν.4801/21 (ΦΕΚ 83/Α) δόθηκε παράταση προθεσμίας στην υποβολή αντιρρήσεων κατά του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Πιερίας και τροποποιήθηκε η υπ.’ αριθμ. 129/15-1-2021 (ΑΔΑ: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ) αρχική απόφαση ανάρτησης του Δ/ντη Δασών Πιερίας με την υπ.΄αριθμ. 96729/2-6-21 (ΑΔΑ: Ω2Ψ0ΟΡ1Υ-2Μ4) νέα απόφασή του.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων παρατείνεται έως την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.

Ο αναρτημένος δασικός χάρτης της Π.Ε. Πιερίας, βρίσκεται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της Ελληνικό Κτηματολόγιο (https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension), μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του ν.4801/21 (ΦΕΚ 83/Α), διορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, όπως καθορίζεται στην παρ.Α΄της Υ.Α. 153394/919/12.4.17 του ΑΝ. ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β/1366), θα υλοποιηθούν και θα ενσωματωθούν στους αναρτημένους δασικούς χάρτες έως δύο (2) μήνες πριν από το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων με πράξη της Δ/νσης Δασών Πιερίας, η οποία θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Κατά των διορθώσεων αυτών θα δύναται το δικαίωμα της υποβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με το αρθ.15 του ν.3889/10.

Αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος που έχουν υποβληθεί κατά των αναρτηθέντων δασικών χαρτών έως σήμερα και θα εμπίπτουν στις διορθούμενες κατά τα ανωτέρω εκτάσεις, δεν θα εξετάζονται.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.