Δήμος Πύδνας-Κολινδρού: Απαλλαγή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας

156

Ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας που πλήττεται από την πανδημία, ενέκρινε ομόφωνα με την υπ’ αριθ. 104/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την απαλλαγή από τα αναλογούντα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα µε την παρ. 9 του άρθρ. 37 της µε αριθ. 68/20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η απαλλαγή αφορά το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί από τις επιχειρήσεις ποσά που αφορούν τα παραπάνω τέλη εντός του διαστήματος απαλλαγής, γίνεται συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2021

όλοι οι ενδιαφερόμενοι που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής δημοτικών τελών στην ηλεκτρονική διεύθυνση aiginio@otenet.gr. H αίτηση θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα κάτωθι

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού (όλες οι σελίδες) ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου.

2) Έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της (και η ημερομηνία έναρξης της διακοπής). Προσοχή Εκτυπωμένο αντίγραφο ή στιγμιότυπο οθόνης (print screen-screenshot) από το ΕΡΓΑΝΗ.

3) Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης από ΤΑΧΙSNET και αντίγραφο της Περιοδικής

Δήλωσης ΦΠΑ Α΄ τριμήνου 2021.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2353350103-104