Τηλεφωνικό κέντρο νέας γενιάς στον Δήμο Κατερίνης

448

Σύγχρονες τηλεφωνικές υπηρεσίες που συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών παρέχει η προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, στην οποία προχώρησε ήδη ο Δήμος Κατερίνης.

Η εγκατάσταση κρίθηκε αναγκαία για τη δημιουργία ενός ενιαίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, στο οποίο σε πρώτη φάση ενοποιήθηκε το αμαξοστάσιο του Δήμου Κατερίνης και η Δημοτική Αστυνομία, ενώ υφίσταται η δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες περιφερειακές υπηρεσίες που τυχόν απαιτηθεί.

«Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των σημερινών και μελλοντικών επικοινωνιακών αναγκών του Δήμου μας» τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος επισημαίνοντας ότι «Σε συνδυασμό με την πλατφόρμα novoville, το σύγχρονο αυτό τηλεφωνικό κέντρο έρχεται να αναβαθμίσει την καθημερινή εργασία των δημοτικών υπαλλήλων και να ενισχύσει την ανοιχτή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του Δήμου Κατερίνης, των δημοτών και κάθε ενδιαφερομένου. Για μας η σωστή τηλεφωνική εξυπηρέτηση του πολίτη συνιστά προτεραιότητα».

Το νέο τηλεφωνικό κέντρο είναι σύγχρονης δομής και ΙΡ Τεχνολογίας και επικεντρώνεται στη χρησιμοποίηση τεχνολογίας νοΙΡ, ώστε να υπάρχει ένα κοινό δίκτυο φωνής για τη διασύνδεση των διαφόρων κτιρίων. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε το Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη για τη μετάδοση δεδομένων Η/Υ.

Επίσης, στην αριθμοδότηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών σύμφωνα με αυτή που παρέχει το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», στη διατήρηση των κεντρικών γραμμών επικοινωνίας με άλλα δίκτυα και στη διαθεσιμότητα των τηλεφωνικών υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από το κτίριο στο οποίο βρίσκονται.

Επιπλέον, η νέα εγκατάσταση παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Καλύτερη ενσωμάτωση, προσαρμογή και αξιοποίηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών στο Δήμο.
  • Ολοκλήρωση των τηλεφωνικών υπηρεσιών με άλλες υπηρεσίες του Δήμου και δυνατότητα πρωτογενούς ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.
  • Αμεσότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
  • Μικρότερο κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας που προκύπτει από την δυνατότητα των περιφερειακών χρηστών να λειτουργούν ως εσωτερικοί χρήστες του Δήμου, κατάργηση περιφερειακών γραμμών παροχών, ευκολία στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση βλαβών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, στον Δήμο Κατερίνης έχουν αποδοθεί από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 200 διαφορετικοί αριθμοί στο φάσμα 2351350400 ως 2351350599.

Σήμερα με το υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο οι χρήστες στην εσωτερική τους επικοινωνία χρησιμοποιούν τα τρία τελευταία ψηφία της αριθμοδότησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, δηλ. 400 ως 599.

Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο τηλεφωνικό κατάλογο του Δήμου Κατερίνης:

https://katerini.gr/τηλεφωνικός-κατάλογος/