Εστίαση: Επιχορήγηση προμήθειας θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου – Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

194

Η Δράση προβλέπει την ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά μιας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου  εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ). Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000.- ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, που δραστηριοποιούνται με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ΚΑΔ: 56.10, 56.29.20, 56.30.

Ως ημερομηνία έναρξης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έχει ορισθεί η 4η Ιανουαρίου 2021 και λήξης η 4η Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00, στον διαδικτυακό τόπο: https://heating-devices.mindev.gov.gr. Ήδη έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις εστίασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ.

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης παρέχονται από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ (τηλ. 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, thesssoma@e-kepa.gr , info@e-kepa.gr )