Με τηλεδιάσκεψη συνεχίζονται οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. Κατερίνης

358

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κατερίνης

Συγκεκριμένα  θα γίνουν δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μία εδική και μία τακτική.

Ειδική συνεδρίαση:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση  απολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2019

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης, χρήσης 2019

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Τακτική συνεδρίαση:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ψήφιση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (14η)

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία αίθουσας δεξιώσεων – τελετών εντός του Β’ Κοιμητηρίου του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία των  αριθμ. 330 & 377 αγροτεμαχίων  (αγροτικός σχολικός κλήρος Ν. Κεραμιδίου) συνολικής έκτασης 24.504,00 τ.μ. του αγροκτήματος Ν. Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση του αριθμ. 1/2020 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μετατροπή του οχήματος IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7036 και αριθμό πλαισίου   WJMB1VMT00C062779 σε εκχιονιστικό μηχάνημα

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση ή κατάργηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Κορινού (οδός: Β. Κων/νου 50) και απομάκρυνση του κουβουκλίου

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

Παράταση  Προθεσμίας για την παράδοση της Γ φάσης της πράξης «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο της Κατερίνης.

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια

Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση επιτροπών από το  Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης για το  έτος 2021

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος