Ξεκίνησαν αιτήσεις ένταξης στο καθεστώς Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

334

Το Επιμελητήριο Πιερίας γνωστοποιεί στα μέλη του, που επιθυμούν να ενταχθούν στα εν επικεφαλίδι καθεστώτα ενισχύσεων, ότι η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 30-10-2020.

Σκοπός των ενισχύσεων είναι η στήριξη της απασχόλησης και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός για την «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ανέρχεται στα 350 εκ. ευρώ και αφορά σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος των υποβαλλόμενων επενδυτικών στοιχείων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α) για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000.-ευρώ.

β) για μεσαίες επιχειρήσεις, 250.000.-ευρώ

γ) για μικρές επιχειρήσεις, 150.000.-ευρώ

δ) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000.-ευρώ.

Ο προϋπολογισμός για την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανέρχεται στα 150 εκ.-ευρώ και αφορά σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ποσό των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται:

α) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000.-ευρώ

β) για μικρές επιχειρήσεις, 150.000.-ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια αμφοτέρων των καθεστώτων θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (αρ.2 στ.49 Γ.Α.Κ.),όπως είναι η δημιουργία νέας μονάδας ή η επέκταση της δυναμικότητος υφιστάμενης μονάδας κ.ά.

Ειδικά στην Π.Ε. Πιερίας τα ποσοστά ενίσχυσης είναι το 55% του επιλέξιμου ποσού για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 45% για τις μεσαίες και το 35% για τις μεγάλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους ωφελούμενους από τις εν λόγω ενισχύσεις συμπεριλαμβάνονται και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ν.4430/2016), οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι Ομάδες Παραγωγών και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ν.4384/2016).

Τα πλήρη στοιχεία για την ένταξη στο καθεστώς <<ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ>> ή στο καθεστώς <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> αναφέρονται στα ΦΕΚ Β΄ 3640/01-09-2020 και ΦΕΚ Β΄3641/01-09-2020, αντιστοίχως.