Ευρωπαϊκή Ένωση: 86 θέσεις για διοικητικό προσωπικό στα θεσμικά όργανα

352

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά για τις παρακάτω θέσεις

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως διοικητικούς υπαλλήλους  (ομάδα καθηκόντων AD).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

AD 5: 53AD 7: 33

Η προκήρυξη καλύπτει μία κατηγορία καθηκόντων με δύο βαθμούς. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο για έναν βαθμό.

Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι υποστηρίζουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο εργάζονται. Όσοι προσληφθούν με τον παρόντα διαγωνισμό, θα πρέπει:

  1. να συμβάλλουν στην προαγωγή και την προάσπιση των συμφερόντων και των αξιών της ΕΕ στις σχέσεις της με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.
  2. να συμβάλλουν στη διεξαγωγή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ένωσης.
  3. να συνεργάζονται, με αποκλειστικό γνώμονα https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ%3AC%3A2020%3A300A%3AFULL&from=ENτο συμφέρον της Ένωσης, με τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίζεται συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και μεταξύ των τομέων αυτών και των άλλων πολιτικών της.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις: 13 Οκτωβρίου 2020 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη