Επιμελητήριο Πιερίας : Υπόδειγμα υπολογισμού βαθμολογίας για το πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων

643

Το Επιμελητήριο Πιερίας παραθέτει υπόδειγμα για τον υπολογισμό της βαθμολογίας του προγράμματος Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19

 

Σε συνέχεια της από 07/09/2020 ενδελεχούς ενημέρωσης των μελών μας, σχετικά με το εν επικεφαλίδι πρόγραμμα, παραθέτουμε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link):

https://kepaanem.gr/wpcontent/uploads/sites/2/2020/09/ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΚΙΝΗΣΗΣ_ΚΜ.xlsx

Η χρήση του ανωτέρω συνδέσμου διευκολύνει  τα υποψήφια προς ένταξη μέλη μας να υπολογίσουν τη βαθμολογία τους, ώστε να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα για την αρτιότητα της αιτήσεως τους.

Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω υπολογισμοί δεν προεξοφλούν κατ’ουδένα τρόπο την τελική έγκριση της χρηματοδότησης.

Αυτή θα κριθεί με αντικειμενικά και με αδιάβλητα κριτήρια από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψιν της όλες τις σχετικές αιτήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και διαμορφώσει τον τελικό  κατάλογο των επιχορηγουμένων επιχειρήσεων, οι οποίες και θα συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες, σε σχέση με τις υπόλοιπες.