Π.Ε. Πιερίας : Αίτηση Καταχώρησης της ονομασίας «Φακή Εγκλουβής» ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)

226

Σας ενημερώνουμε ότι έχει υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ αίτηση καταχώρησης της ονομασίας «Φακή Εγκλουβής» ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, έως και τις 05-10-2020, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β’).

Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII της παραπάνω Υ.Α., και υποβάλλονται στη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, του ΥΠΑΑΤ εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το παραπάνω αίτημα μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/forfarmer-2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis/5466-enstaseisgiaproiontapoppge

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

Κων/νος Μπάκος