50 προσλήψεις στο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

272

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020.

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις είναι: ΠΕ Χημικών Μηχανικών 2, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 2, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 4, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1, ΠΕ Γεωπόνων 1, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών 1, ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής 1, ΔΕ Διοικητικού 5, ΔΕ Παρασκευαστών 1, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών1, ΔΕ Υδραυλικών 2, ΔΕ Οδηγών Γ’ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 6, ΔΕ Οδηγών Γ’+Δ’ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4 και ΥΕ Εργατών 14.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800).

Δείτε την προκήρυξη εδώ