Παρατείνεται η προθεσμία για μετάκληση εργατών γης – υπηκόων τρίτων χωρών έως 31/12/2020, με νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί.

486

Με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τίτλο «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε στη βουλή προκειμένου να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, παρατείνεται η προθεσμία για μετάκληση εργατών γης – υπηκόων τρίτων χωρών έως 31/12/2020.

Το άρθρο 18 έχει ως εξής:

“Η προθεσμία που τάσσεται με την παρ. 1 του τεσσαρακοστoύ δεύτερου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), έτσι ώστε εργοδότης ο οποίος  επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας να δύναται να υποβάλλει αίτηση, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2020”.