Επιμελητήριο Πιερίας : Οι Τράπεζες παρατείνουν τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας

318

Αναλυτικά : Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των Τραπεζών για αναστολή είσπραξης των δώσεων Κεφαλαίου ή και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020 για δάνεια φυσικών και νομικών προσώπων που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση.

 

Το Επιμελητήριο Πιερίας συμβάλλοντας στην υλοποίηση μίας ακόμη σημαντικής του πρότασης, που υποβλήθηκε στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στην Τράπεζα της Ελλάδος από τις 18-03-2020, κοινοποιεί αυτούσια την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τη συνεχιζόμενη στήριξη των δανειοληπτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

Οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, προσηλωμένες στην ενεργό, άμεση και αποτελεσματική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, δεδομένης και της ευελιξίας που παρέχουν οι αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές,  αποφάσισαν να παρατείνουν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από την παρούσα κρίση, και να  χορηγήσουν διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των δανείων τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.Ειδικότερα, για νομικά και φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση,  οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων κεφαλαίου ή και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και προϋποθέσεις,  ισχύουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις της ΕΕΤ της 17ης και 19ης Μαρτίου 2020.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζονται, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.