Μικρά δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις και ιδιώτες

430

Μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι ή ακόμη και άνεργοι που δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και θέλουν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, θα μπορούν να δανειοδοτηθούν μέσω των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, που θα δημιουργηθούν και στη χώρα μας στο πλαίσιο ανάπτυξης του θεσμού των μικροπιστώσεων. Οπως προβλέπει το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες αποκλειστικού σκοπού με στόχο τη χορήγηση πιστώσεων έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το σύστημα των μικροπιστώσεων είναι διαδεδομένο στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες καθώς έχει αναγνωριστεί πως προωθεί σημαντικά την αυτοαπασχόληση, συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας και βοηθάει τους επιχειρηματίες να πετύχουν οικονομική ανεξαρτησία. Η ανάπτυξη του θεσμού στη χώρα μας βασίζεται μέχρι σήμερα σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες και στόχος του νομοσχεδίου είναι να θέσει τους κανόνες για τη δημιουργία εταιρειών που θα χορηγούν μικροπιστώσεις και παράλληλα θα παρέχουν όλες εκείνες τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για να δημιουργήσει ή να αναπτύξει κάποιος τη δική του μικρή επιχείρηση. Οπως προβλέπει το νομοσχέδιο, δικαιούχοι των μικροχρηματοδοτήσεων είναι:

– Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

– Τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων.

– Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

– Τα άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας.

– Τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες αποκλειστικού σκοπού και θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ορίζεται ως αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με την αδειοδότηση, ασκώντας παράλληλα ελεγκτικές αρμοδιότητες σε σχέση με το ανώτερο ποσό χρηματοδότησης που μπορούν να χορηγούν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ανά δικαιούχο. Οι εταιρείες μικροπιστώσεων υποχρεούνται επίσης να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων. Η διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων μικροπιστώσεων ορίζεται σε 400.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον. Με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να διατηρούν ίδια κεφάλαια ισόποσα με το αρχικό κεφάλαιο. Στο νομοσχέδιο:

• Προβλέπεται η υποχρέωση διαφάνειας στους όρους δανειοδότησης, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στη σύμβαση. Ακόμη, προσδιορίζονται οι τυποποιημένες πληροφορίες για τη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση των ιδρυμάτων αυτών.

• Προβλέπεται η απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου καθώς και από την επιβολή της εισφοράς του ν. 128/1975 των συμβάσεων μικροχρηματοδοτήσεων που καταρτίζουν τα ομώνυμα ιδρύματα.

• Περιγράφονται ενδεικτικά οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης, που οφείλουν να παρέχουν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων στους δικαιούχους.

Μικροπιστώσεις 3,2 εκατ. έχει χορηγήσει η Eurobank

Η Eurobank είναι η μόνη ελληνική συστημική τράπεζα που, μέσω της συνεργασίας από το 2016 με την AFI –αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2014 από την ActionAid Hellas και το γαλλικό σωματείο Adie International, ηγέτη στην Ευρώπη σε θέματα μικροπιστώσεων–, στηρίζει με μικροπιστώσεις τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και πολλούς αυτοαπασχολουμένους, οι οποίοι θα ήταν, τυπικά, αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό.

Πρόκειται για μια μακροχρόνια και ώριμη πλέον συνεργασία η οποία έχει δώσει διέξοδο στις χρηματοδοτικές ανάγκες πολλών μικροεπιχειρηματιών στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους ιδέας, λύσεις ρευστότητας για τα επενδυτικά τους σχέδια, καθώς και συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) για την υλοποίησή τους. Στα τέσσερα χρόνια συνεργασίας της Eurobank με την AFI, έχουν εκταμιευτεί περίπου 3,2 εκατ. ευρώ σε 330 εταιρείες, ένα σημαντικό ποσό, αν υπολογίσει κανείς ότι το ύψος των δανείων είναι χαμηλό. Είναι ενδεικτικό ότι η Eurobank, έχοντας εντάξει την προαγωγή των μικροπιστώσεων στη χώρα μας ως μέρος της στρατηγικής της, προσείλκυσε το ενδιαφέρον του πρωτεργάτη του θεσμού, καθηγητή Muhammad Yunus, γνωστού και ως «τραπεζίτη των φτωχών», ο οποίος επισκέφθηκε πέρυσι την τράπεζα και συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία και άλλα μέλη της διοίκησης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η AFI αναλαμβάνει την προεπιλογή, την εκπαίδευση και το mentoring των υποψήφιων μικροεπιχειρηματιών, ενώ η Eurobank ασκεί τον πιστωτικό έλεγχο και εποπτεύει τη διαδικασία της χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται έως τις 12.500 ευρώ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη αναγκών σε:

Κεφάλαιο κίνησης (αγορά πρώτων υλών, πληρωμή μισθοδοσίας και ενοικίου κ.λπ.).

Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε πάγια (αγορά εξοπλισμού, απόκτηση ή επισκευή επαγγελματικής στέγης κ.λπ.).

Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε άυλα πάγια (λογισμικό κ.λπ.).

Πέραν του ότι το πρόγραμμα είναι πρόσφορο για τους ανέργους, ενδιαφέρον προκαλεί ότι το 40% των επιχειρηματιών που έχουν απευθυνθεί σε αυτό έως σήμερα είναι γυναίκες και 1 στους 4 μόνο είναι κάτω των 30 ετών, με το μέσο ηλικιακό προφίλ του επιχειρηματία να είναι 36 ετών. Ενθαρρυντικό επίσης είναι ότι μία στις 4 επιχειρήσεις αποκτά εξαγωγική δραστηριότητα. Οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 9.000-10.000 ευρώ με αποπληρωμή στα 3,5 χρόνια. Οι κλάδοι από τους οποίους προέρχεται η πλειονότητα των αιτημάτων είναι κυρίως των τροφίμων και της μεταποίησης, ωστόσο πολλές επιχειρηματικές ιδέες αφορούν και καινοτομίες, ενώ το πρόγραμμα μικροπιστώσεων της Eurobank μέσω AFI αφορά και τους νέους αγρότες, κλάδος από τον οποίο σημειώνεται αυξημένη ζήτηση.

kathimerini.gr