Δήμος Πύδνας Κολινδρού: Πρόσληψη προσωπικού 10 ατόμων Υ.Ε. Εργατών Απορριμματοφόρων

274

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο E – mai l : aiginio @ otenet . gr ή στο φαξ 2353022990 .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 04-06-2020 έως και 10-06-2020.