28 προσλήψεις στο Δήμο Κατερίνης

394

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης που προέκυψαν λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

3 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

12 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ

2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ

2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Τετάρτη 27-05-2020

Στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4684/2020, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στις ακόλουθες διευθύνσεις, giannotas@katerini.gr, ή kanagnostopoulou@katerini.gr

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη !