Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Διευκρινίσεις για τους εργάτες γης

631

Σύμφωνα με διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με το Άρθρο 42 της από 2-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία ισχύουν τα ακόλουθα.

Οι εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν να προσλάβουν πολίτη τρίτης χώρας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020,  αίτηση στα κατά τόπους Τμήματα Αδειών Διαμονής, στην οποία θα αναγράφονται 1) τα πλήρη στοιχεία των αιτούντων εργοδοτών (ονοματεπώνυμο, Αριθμός Δελτίου ταυτότητας. Α.Φ.Μ., Δ/νση κατοικίας και τηλ. Επικοινωνίας, και, 2) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των υπόψη πολιτών τρίτων χωρών (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, Αριθμός Διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και Ιθαγένεια), ενώ χρήσιμο θα είναι να αποστέλλουν συμπληρωματικά και φωτοαντίγραφο της σελίδας του  διαβατηρίου με τα στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας.

Η σχετική Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,

2) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:

α) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,

β) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,

γ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),

δ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,

ε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).

Η αίτηση θα αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην διεύθυνση:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Τ.Κ.60 100  ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ: 23510 74444 

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email:

tadpie@damt.gov.gr

ενώ θα πρέπει τόσο η αίτηση όσο και η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη  να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Η σχετική δυνατότητα για την υπεύθυνη δήλωση, παρέχεται στους ενδιαφερομένους μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.gov.gr. Στην αίτηση μετάκλησης θα πρέπει να αναγράφεται, με σαφήνεια, η αρμόδια συνοριακή αρχή, ως παραλήπτης των αποστελλόμενων εγκριτικών καταστάσεων.