Μήνυμα για το Άγιο Πάσχα του Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεωργίου

452

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἐκκλησία μας κι ἐφέτος ἑορτάζει «τό Πάσχα τό τερπνόν, τό μέγα καί ἱερόν». Τήν ἀπαρχή τῆς αἰώνιας ζωῆς καί τή νέκρωση τοῦ θανάτου. Τό Πάσχα τό ἔνδοξο, τό φωτεινό, τό ἀνέσπερο. Αὐτό πού ἀνοίγει τίς πῦλες τοῦ Παραδείσου στό γένος τῶν ἀνθρώπων. «Τό Πάσχα τό καινόν, τό ἄμωμον καί μυστικόν».

Ἐν μέσῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ, μέσα σέ ἄλλες ἀσθένειες καί ζοφερές συγκυρίες σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο:

  • Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν κατάργηση τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς.

  • Ἡ Ἐκκλησία δέ λυγίζει μπροστά στίς φοβερές ἀπειλές, οὔτε ἀποθαρρύνεται μπροστά στήν ἀνασφάλεια τοῦ μέλλοντος.

  • Ἡ Ἐκκλησία δέν πτοεῖται μπροστά στόν γενικό πανικό.

  • Ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε πάντοτε καί διαχρονικά ὁ κατ’ ἐξοχήν χῶρος τῆς χαρᾶς, τῆς ἐλπίδας καί τῆς πνευματικῆς ἀνακαίνισης.

Ὁ Κύριος, μέ τό ζωοποιό Πάθος καί τήν Ἀνάστασή Του, γκρέμισε τά δεσμά τοῦ

δη καί ἄνοιξε τίς πῦλες τοῦ Παραδείσου. Μέ τόν θάνατό Του ὁ Κύριος κατήργησε τόν θάνατο, συνέτριψε τόν διάβολο καί χάρισε τή ζωή στούς ἀνθρώπους.«Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος». Κανείς δέν θά παραμείνει ὑπό τό βάρος καί τή δυναστεία τοῦ πόνου, τῆς δύνης καί τοῦ ὀλέθρου, διότι ὁ Χριστός γενόμενος «πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν» χάρισε τή ζωή καί τήν ἐλπίδα στό ἀνθρώπινο γένος.

Ἐφέτος, ἀδελφοί μου:

  • Μπορεῖ νά μήν ἐκκλησιαστοῦμε καί νά μήν συμμετάσχουμε στίς ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου,ὅπως θά θέλαμε.

Μποροῦμε ὅμως νά συναντήσουμε, μυστικά μέσα μας, τόν Νυμφίο Χριστό καί νά πιστέψουμε σέ Αὐτόν.

  • Μπορεῖ νά μήν προσκυνήσουμε καί νά μήν σταθοῦμε μέ ἀναμμένες τίς λαμπάδες μπροστά στόν Ἐσταυρωμένο.

Μποροῦμε ὅμως νά μετανοήσουμε γιά τίς ἁμαρτίες μας καί νά σταυρώσουμε τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας.

  • Μπορεῖ νά μήν αἰσθανθοῦμε τή συγκίνηση καί τήν κατάνυξη τῆς λιτανείας τοῦ Ἐπιταφίου.

Μποροῦμε ὅμως νά ἀγωνιστοῦμε πνευματικά γιά νά θάψουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο.

  • Μπορεῖ νά μήν ἀνταλλάξουμε τόν ἀναστάσιμο ἀσπασμό καί τίς πασχαλινές εὐχές.

Μποροῦμε ὅμωςνά βιώσουμε τό φετινό Πάσχα ὡς πέρασμα, ὡς ὑπέρβαση, ἀπό τή φθορά σέ μιά νέα ζωή.

  • Μπορεῖ νά μήν κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Μποροῦμε ὅμως νά ἀγαπήσουμε τόν συνάνθρωπο καί νά καλλιεργήσουμε τήν κοινωνία μέ τόν πλησίον.

Οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες εἶναι δυσμενεῖς, καί συχνά φαντάζουν ἀπροσπέλαστες. Τίποτε δέν εἶναι ἀδύνατο γιά τόν Ἀναστάντα Χριστό. Καμμιά ἐξωτερική συνθήκη, κανένας ἐγκλεισμός ἤ περιορισμός δέν Τόν ἐμποδίζει νά ἀναστηθεῖ μέσα στίς καρδιές τῶν πιστῶν καί ταπεινῶν χριστιανῶν, ἀλλά καί νά μεταδώσει τή θεϊκή χάρη Του στόν κόσμο.

Αὐτή εἶναι ἡ ἐλπίδα, ἤ μᾶλλον ἡ βεβαιότητά μας, αὐτή εἶναι ἡ πηγή τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐσωτερικῆς μας ἐλευθερίας. Κανένας δέν θά προδοθεῖ ποτέ ἀπό τόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς, διότι «ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν, κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται».

Καλή καί Εὐλογημένη Ἀνάσταση !

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Κίτρους Γεώργιος