Επιμελητήριο Πιερίας : Λήξη Προθεσμίας Δήλωσης για την Πληρωμή Επιταγών των Πληττόμενων Επιχειρήσεων

276

Το Επιμελητήριο Πιερίας, στο πλαίσιο της συνεχούς μέριμνας και ενημέρωσης των μελών του και συναισθανόμενο τις αυξημένες ευθύνες του, διαρκούσης της πανδημημικής κρίσης, απευθύνει ΚΡΙΣΙΜΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, σχετικά με την  παράταση της λήξης, της εμφάνισης και της πληρωμής των επιταγών και των συναλλαγματικών.

Όπως αποφάσισε η κυβέρνηση, για όσες επιταγές και συναλλαγματικές εξεδόθησαν από πληττόμενες επιχειρήσεις και φέρουν ημερομηνία έκδοσης και λήξης, από 30-3-2020 έως και 31-5-2020, παρατείνεται κατά 75 ημέρες η προθεσμία εμφάνισης, λήξης και πληρωμής τους.

Υπό τον όρο όμως να δηλωθούν ΕΓΚΑΙΡΑ, μέχρι και τις 7-4-2020 στις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες των τραπεζών.

Όσα αξιόγραφα εκδοθούν εκπρόθεσμα, χάνουν το προνόμιο της εν λόγω παράτασης.