Σκούφα: Άμεση ένταξη του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

412

Τροπολογία κατέθεσαν 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,μεταξύ των οποίων και η βουλεύτρια Πιερίας Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα, με θέμα την άμεση ένταξη του συνόλου του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του προσωπικού των Νομικών Προσώπων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και του προσωπικού του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, στο σ/ν του υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου που συζητείται την ολομέλεια της βουλής.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως είναι εύλογο και αναμενόμενο χρέος, στις εξαιρετικά κρίσιμες αυτές περιόδους, η Πολιτεία να αναγνωρίζει εμπράκτως την προσφορά στην δημόσια Υγεία των εργαζομένων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του προσωπικού των ΕΚΑΒ και των εργαζομένων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, όχι μόνο θεωρητικώς, αλλά εμπράκτως, νομοθετώντας και επιλύοντας ζητήματα, που αναφύονται πολύ πιο έντονα στην παρούσα περίοδο, όπως αυτό της ένταξης των εργαζομένων των κλάδων Υγείας του ΕΣΥ στον πίνακα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Με την τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν την υπαγωγή στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων καθώς και να έχει αναδρομική ισχύ και να καταλαμβάνει όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, και αυτών του Δημοσίου, που είχαν προσληφθεί προ του 2011, οπότε τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 2 του ν. 3865/2010:

Α) Νοσηλευτικό, παραϊατρικό, φαρμακευτικό και το πάσης φύσεως προσωπικό, που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε κλινικές, εργαστήρια, τμήματα και μονάδες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.,

Β) Προσωπικό, που εργάζεται στις μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι.

Γ) Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) (οδηγοί, βοηθοί ασθενοφόρων, διασώστες).

Επισυνάπτεται το κείμενο της τροπολογίας-προσθήκης:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σ/ν του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
«Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας” (Α` 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. “Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου” (Α` 45)»

ΘΕΜΑ: “Άμεση ένταξη του συνόλου του προσωπικού των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), του προσωπικού των Νομικών Προσώπων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα”.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η πανδημία του Κορωνοιού πλήττει άμεσα το ύψιστο αγαθό της Δημόσιας Υγείας. Η ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος και η έκδοση σχετικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου θέτει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς φυσικά να αποκλείει τον ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.
Μεταξύ όλων των ανωτέρω, το προσωπικό του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που ετέθη σε καθεστώς επίταξης, προκειμένου να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην άμεση αντιμετώπιση της πανδημίας από ιατρικής πλευράς, είναι
α) το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού, παραιατρικού και λοιπού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ,
β) το προσωπικό (οδηγοί, διασώστες, πλήρωμα) του Εθνικού Κέντρου άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
γ) το προσωπικό όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι,
που με αυταπάρνηση και υπερβάλλοντας εαυτόν, ωράρια, εφημερίες, προγράμματα εργασίας κλπ, έχει επωμιστεί ολοκληρωτικά το έργο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Είναι εύλογο και αναμενόμενο χρέος, στις εξαιρετικά κρίσιμες αυτές περιόδους, η Πολιτεία να αναγνωρίζει εμπράκτως την προσφορά στην δημόσια Υγεία των εργαζομένων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του προσωπικού των ΕΚΑΒ και των εργαζομένων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, όχι μόνο θεωρητικώς, αλλά εμπράκτως, νομοθετώντας και επιλύοντας ζητήματα, που αναφύονται πολύ πιο έντονα στην παρούσα περίοδο, όπως αυτό της ένταξης των εργαζομένων των κλάδων Υγείας του ΕΣΥ στον πίνακα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115) ορίστηκε ότι: «Ο πίνακας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καταρτίζεται για όλους τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄) Διαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ)».
Περαιτέρω, στην παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου του ν. 3863/2010 ορίστηκε ότι: «Ο πίνακας αυτός μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία, σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης της πρώτης παραγράφου».
Κατόπιν αυτής της εξουσιοδοτικής διατάξεως εξεδόθη η υπ` αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄2778/2.12.2011), με θέμα «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες», ορίζοντας ρητώς στο στοιχείο 31)
«Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών
Νοσοκόμοι-νοσηλευτές, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος, βιολόγοι εργαστηρίων παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία».
Περιλαμβάνονται επομένως σύμφωνα με τον πίνακα για πρώτη φορά οι Νοσοκόμοι-νοσηλευτές, καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ μεταξύ των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των ΒΑΕ.
ΟΜΩΣ μολονότι στον εν λόγω κατάλογο ΒΑΕ περιλαμβάνονται αδιακρίτως οι νοσηλευτές και οι συναφείς ειδικότητες, εντούτοις, εμφανίζεται η εξής διάκριση, που προέκυψε από την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του ν. 3865/2010, η οποία ρύθμιζε το Ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 1.1.2011, ορίζοντας, ότι όσοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, άρα και οι νοσηλευτές, ως υπάλληλοι ΝΠΔΔ – των Νοσοκομείων.
Αντιθέτως δεν προβλέφθηκε η αυτοδίκαιη ασφαλιστική ένταξη των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων άρα και των νοσηλευτών, που είχαν προσληφθεί μέχρι την 31-12-2010 στο καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αναδρομικά, ώστε στη συνέχεια και λόγω ειδικότητας να επακολουθήσει και η ένταξή τους στο καθεστώς των ΒΑΕ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Πρακτικά σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν το προνόμιο της ασφάλισης στα Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, απολαμβάνοντας και τα σχετικά ευεργετήματα οι εξής κατηγορίες:
• το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό, που διορίζεται στο Ε.Σ.Υ, μετά το 2011, δηλαδή οι νεοδιοριζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι.
• όσοι υπηρετούν με σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (συμβασιούχοι και επικουρικοί),
• οι νοσηλευτές – εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.
ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ από την ασφάλιση στα ΒΑΕ όσοι μόνιμοι νοσηλευτές/τριες είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο προ του 2011, δηλαδή όσοι είχαν διοριστεί στο ΕΣΥ πριν το 2011, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που έχουν ασφάλιση στα ΒΑΕ, χάνοντας και τα σχετικά συνταξιοδοτικά ευεργετήματα (συνταξιοδότηση πέντε έτη νωρίτερα).
Είναι προφανές, ότι κατά παράβαση της κατοχυρούμενης στο άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας εξαιρέθηκαν εμμέσως από την ασφαλιστική ένταξη στα ΒΑΕ οι υπάλληλοι της ανωτέρω κατηγορίας (νοσηλευτές διορισμένοι στο ΕΣΥ προ του 2011, που επέλεξαν την συνέχιση της ασφάλισης στο Δημόσιο), άνευ αιτιολογίας και κατά παράβαση της υπουργικής απόφασης, που εντάσσει το νοσηλευτικό προσωπικό και τις συναφείς ειδικότητες στον κατάλογο των ΒΑΕ.
Εισάγεται δε δυσμενής διάκριση σε βάρος αυτής της κατηγορίας, εν σχέση με τους νεοδιορισθέντες μετά το 2011 και τους απασχολούμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου, παρά το αναμφισβήτητο γεγονός, ότι όλες οι ανωτέρω κατηγορίες παρέχουν την εργασία τους στον ίδιο χώρο και υπό τις αυτές συνθήκες, ενώ πλέον εκτίθενται άπαντες στον ίδιο κίνδυνο μετάδοσης του ιού κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.
Η αρχή της ισότητας επιβάλλει στον νομοθέτη να εισάγει διάταξη με την οποία θα υπάγονται όλες οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων του νοσηλευτικού προσωπικού στα ΒΑΕ, με σκοπό να εκλείψει η έκδηλα άνιση μεταχείριση όμοιων καταστάσεων με τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, η οποία επέφερε το καθεστώς άνισης μεταχείρισης.
Κατόπιν τούτων προτείνεται η κάτωθι τροπολογία με την προσθήκη στην παρ. 2 του ν. 3865/2010 του εδαφίου:
«Από τις ανωτέρω κατηγορίες τακτικών δημοσίων υπαλλήλων, που έχουν προσληφθεί μέχρι 31.12.2010 και που από την εφαρμογή του νόμου αυτού δεν επέλεξαν με αίτηση τους την ασφάλιση τους στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά διατήρησαν την υπαγωγή τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, υπάγονται αυτοδικαίως αναδρομικά στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού και εντάσσονται περαιτέρω αυτοδικαίως και αναδρομικά στο καθεστώς των ΒΑΕ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την οποία και καταβάλλονται οι αντίστοιχες προσαυξημένες εισφορές χωρίς δαπάνη του υπαλλήλου».

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΕΚΑΒ

Η ως άνω υπουργική απόφαση, με την οποία καταρτίστηκε ο πίνακας ΒΑΕ, ερείδεται στο από Ιουνίου 2011 πόρισμα, το οποίο συνέταξε η Διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΔΕΚΒΑΕ) «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Η΄ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ Η΄ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ». Με το πόρισμα αυτό η ως άνω Επιτροπή καθόρισε τα κριτήρια, βάσει των οποίων γνωμοδότησε στη συνέχεια για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όπως προκύπτει από το εν λόγω πόρισμα, τα κριτήρια υπαγωγής στα ΒΑΕ κατηγοριοποιήθηκαν σε βασικά και επικουρικά. Ως βασικά κριτήρια θεωρήθηκαν: α) Η εργασία σε βάρδιες (με νυκτερινό ωράριο τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα που περιλαμβάνει εργασία τουλάχιστον πέντε ωρών μεταξύ 10 το βράδυ έως 6 το πρωί), β)………..η εργασία εκτός στεγασμένου χώρου, γ)…. δ) Η τεκμηριωμένη έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας με έμφαση σε καρκινογόνα και βιολογικούς παράγοντες, ε) Το εργασιακό άγχος ως απότοκο της εντατικοποιήσεως της εργασίας, στ) Η διεθνής βιβλιογραφία (στο πεδίο της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, της Εργονομίας και της Ιατρικής της Εργασίας), ζ) Στοχαστικές (πιθανολογικές) προσεγγίσεις και εμπειρικά δεδομένα, η) Εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου, θ) Επιδημιολογικά στοιχεία επαγγελματικών νοσημάτων…
Κατόπιν τούτων είναι προφανές, ότι η ένταξη με αναδρομική ισχύ του πάσης φύσεως προσωπικού, που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε κλινικές, εργαστήρια και μονάδες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ, του προσωπικού που εργάζεται στις μονάδες Πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και του προσωπικού, που αποτελεί το πλήρωμα του Εθνικού Κέντρου άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, είναι σύννομη, σύμφωνη με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από την ισχύουσα υπουργική απόφαση και πλέον λόγω της αντιμετώπισης της πανδημίας και της συμβολής των κατηγοριών των εργαζομένων Υγείας στην αντιμετώπισή της για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, σε συνδυασμό με την καθημερινή και διαρκή έκθεση τους σε κίνδυνο της δικής τους υγείας, καθίσταται κοινωνικά δίκαιη και επιβεβλημένη η ένταξη των κατηγοριών αυτών στον κατάλογο των ΒΑΕ με αναδρομική ισχύ και αυτοδικαίως.

Β. Τροπολογία- Προσθήκη
Τροποποίηση του στοιχείου 31 της υπ’ αριθμ. ΥΑΦ10//2011 (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929 – ΦΕΚ Β`/2778/2011 – Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες», ως εξής:
Υπάγονται στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:
Α) Νοσηλευτικό, παραϊατρικό, φαρμακευτικό και το πάσης φύσεως προσωπικό, που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε κλινικές, εργαστήρια, τμήματα και μονάδες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ,
Β) Προσωπικό, που εργάζεται στις μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι.
Γ) Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) (οδηγοί, βοηθοί ασθενοφόρων, διασώστες).
Η παρούσα έχει αναδρομική ισχύ και καταλαμβάνει όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, και αυτών του Δημοσίου, που είχαν προσληφθεί προ του 2011, οπότε τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 2 του ν. 3865/2010».

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κόκκαλης Βασίλειος
Κασιμάτη Νίνα
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Μωραΐτης Αθανάσιος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξανθός Ανδρέας
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σκούφα Μπέττυ
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τσίπρας Γεώργιος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος