Παραμένουν τα ερωτήματα για τα κολέγια

133

Τα πυρά των ΑΕΙ έχει συγκεντρώσει η ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, η οποία επιτρέπει σε πτυχιούχους παιδαγωγικών από ιδιωτικά κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα ως παραρτήματα ξένων ΑΕΙ να διεκδικήσουν μία θέση στη δημόσια εκπαίδευση.

Με αναπάντητα ερωτήματα προσέρχεται σήμερα στη Βουλή  η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, για να ζητήσει την ψήφιση της ρύθμισης του υπουργείου Παιδείας, η οποία βάλλεται από κόμματα και ΑΕΙ, καθώς επιτρέπει σε πτυχιούχους παιδαγωγικών από ιδιωτικά κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα ως παραρτήματα ξένων ΑΕΙ, να διεκδικήσουν μία θέση στη δημόσια εκπαίδευση. Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επιμένει ότι με τη ρύθμιση η ελληνική εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει δημοσιοποιήσει ούτε «αιτιολογημένη γνώμη-παράβαση 4061/2019» (έτσι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του υπουργείου Παιδείας για την επίμαχη ρύθμιση) με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκάλεσε τον τέως υπουργό Κώστα Γαβρόγλου. Επίσης, η κ. Κεραμέως δεν έχει δημοσιοποιήσει ούτε την ελληνική απάντηση στην Ε.Ε. επί του εξαμήνου της δικής της υπουργίας. Με αίτημα την απόσυρση της ρύθμισης οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες έχουν προγραμματίσει για σήμερα συγκέντρωση στις 12.30 στα Προπύλαια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» από την Ευρωβουλή, η Επιτροπή με το κείμενο της 4061/2019 εγκαλούσε την τότε ηγεσία του υπουργείου (υπουργός ο κ. Κώστας Γαβρόγλου) για παράβαση της οδηγίας 2005/36/Ε.Κ. όπως τροποποιήθηκε από την 2013/55/Ε.Ε. επειδή:

α) Δεν διασφαλίζει ότι, όταν επιτρέπεται σε υπηκόους κρατών-μελών που είναι κάτοχοι επαγγελματικών δικαιωμάτων τα οποία δεν έχουν αποκτηθεί σε κράτος-μέλος, η άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος που εμπίπτει στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ, αυτή η αρχική αναγνώριση πρέπει να πληροί τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που ορίζονται στο εν λόγω κεφάλαιο, άρθ. 2, παρ. 2 (αφορά επαγγέλματα υγείας, όπως γιατροί, νοσοκόμες κ.τ.λ. και τους αρχιτέκτονες).

β) Δεν προβλέπεται ότι όταν απαιτείται από τους παρόχους προσωρινών υπηρεσιών στην Ελλάδα προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα ή τυπική προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό οργανισμό, αυτή η εγγραφή ή προσχώρηση δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει με οποιονδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών (άρθ. 6, σημείο α).

γ) Δεν έχει παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με το νομικό αποτέλεσμα της υπ. απόφασης 165261/ΙΑ (ΦΕΚ τ. Β 2157/31-12-2010) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση του δικαιώματος των κτηνιάτρων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τίτλου ΙΙ και ειδικά του άρθ. 7, παρ. 1.

δ) Δεν έχει θεσπίσει ειδικά νομοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά μέτρα που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωσή της να δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την οργάνωση και την αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ιδίως σχετικά με τον ρόλο του επόπτη της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης (άρθ. 55.α).

Οι επικριτές της κ. Κεραμέως υποστηρίζουν ότι ενώ στην 4061/19 υπάρχουν αναφορές σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, καμία αναφορά δεν γίνεται σε εκπαιδευτικούς, όπως προβλέπει η επίμαχη ρύθμιση που ανοίγει στους πτυχιούχους παιδαγωγικών των κολεγίων την πόρτα για διορισμό στα δημόσια σχολεία. Επίσης, οι επικριτές της επιλογής Κεραμέως αναφέρουν ότι η 4061/19 φέρει τον χαρακτήρα της «επιστολής», κάτι που στη γλώσσα των Βρυξελλών σημαίνει διάλογο επί του περιεχομένου με το εμπλεκόμενο κράτος (εδώ η Ελλάδα) και είναι ένα βήμα που απέχει αρκετά από την παραπομπή και το πρόστιμο. Εντέλει, η υπουργός επικρίνεται διότι δεν έχει δημοσιοποιήσει ούτε την 4061/19 αλλά ούτε και την απάντηση του υπουργείου.

Ηδη, η ρύθμιση έχει συγκεντρώσει τα πυρά ΑΕΙ· ενδεικτικά τα πιο πρόσφατα από την εμβληματική Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, το πρυτανικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την παράταξη των πανεπιστημιακών ΚΙΠΑΝ. Επίσης, η ομοσπονδία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ανέφερε ότι η Ε.Ε. είχε το 2016 αποδεχθεί την αντιστοίχιση του Εθνικού (NQF) με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) χωρίς να περιλαμβάνονται τα πτυχία των κολεγίων στα 8 επίπεδα του ελληνικού πλαισίου.

Πηγή: kathimerini.gr