Δεκάδες χαρτιά για μία κλήση από το Λιμενικό

180

Απίστευτη γραφειοκρατία κρύβει η διαδικασία για την απόδοση ενός προστίμου που επιβλήθηκε σε δημότη, στον οικείο δήμο, όπως αποκαλύπτεται από πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση. Στους δήμους θα αποδίδονται τα πρόστιμα που βάζουν το Λιμενικό και η Ελληνική Ακτοφυλακή, όπως καθορίζει ΚΥΑ και τα οποία αφορούν τις ΚΟΚ στον αιγιαλό και στην παραλία. Η είσπραξη των προστίμων μπορεί να γίνεται μέσω ΕΛΤΑ αλλά και απευθείας στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων όπως συμβαίνει και με τις κλήσεις που βάζει η δημοτική αστυνομία.

Οπως ορίζει η υπουργική απόφαση ο παραβάτης μπορεί να προσέρχεται για πληρωμή του προστίμου σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα της χώρας, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης και να καταβάλει το αντίτιμο. Οταν όμως η είσπραξη των προστίμων διενεργείται από τα ΕΛΤΑ, τα ταχυδρομεία πρέπει να αποστέλλουν τα έντυπα στις Λιμενικές Αρχές, οι οποίες στο τέλος κάθε μήνα θα ενημερώσουν τους δικαιούχους δήμους. Παράλληλα, καθημερινά τα ΕΛΤΑ θα πρέπει να διαβιβάζουν τα έντυπα των εισπραχθέντων προστίμων στο μηχανογραφικό κέντρο. Για την είσπραξη των προστίμων τα ΕΛΤΑ παρακρατούν 3,85 ευρώ ανά κλήση.

Οι λιμενικές αρχές αποστέλλουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές το έντυπο των παραβάσεων που δεν πληρώθηκε. Από την άλλη, όμως, και οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι κάθε μήνα να ενημερώνουν τις οικείες λιμενικές αρχές για τα πρόστιμα που πληρώθηκαν στην ταμειακή υπηρεσία τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη αποστολή των σχετικών εντύπων τους στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Σε καθημερινή βάση, εκδίδεται επιταγή με το συνολικό προς απόδοση ποσό, σε διαταγή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ)/Κεντρικό Κατάστημα, η οποία κατατίθεται στον λογαριασμό με τίτλο «ΕΛΤΑ Εισπράξεις υπέρ ΟΤΑ από πρόστιμα ΚΟΚ», προκειμένου τα ποσά των προστίμων να αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους ΟΤΑ. Επίσης, κάθε μήνα τα ΕΛΤΑ αποστέλλουν στο ΤΠΔ, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, συγκεντρωτική κατάσταση με τους δικαιούχους ΟΤΑ και τα πρόστιμα.

Με βάση τη συγκεκριμένη κατάσταση, το ΤΠΔ αποδίδει εντός των επόμενων 20 εργάσιμων ημερών τα αναλογούντα ποσά στους δικαιούχους ΟΤΑ, αφαιρουμένου ποσοστού 5% υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). Επίσης, κάθε μήνα τα ΕΛΤΑ αποστέλλουν στους δικαιούχους ΟΤΑ, σε έντυπη ή και σε ηλεκτρονική μορφή, συγκεντρωτική κατάσταση.

Πηγή: kathimerini.gr