Στις 22 Ιανουαρίου η πρώτη ψηφοφορία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

194
ÐÝìðôç (5ç) çìÝñá ôçò óõæÞôçóçò óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí "Êýñùóç ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2020", ôçí ÔåôÜñôç 18 Äåêåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για την εκλογή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου.

Στην πρώτη ψηφοφορία προκειμένου να εκλεγεί πρόεδρος, απαιτούνται 200 ψήφοι. Η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ έχει 158 βουλευτές, επομένως χρειάζονται άλλες 42 από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επομένως το αν η κυρία Σακελλαροπούλου θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα κρατήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πηγή: iefimerida.gr