Στα 2 εκατ. ευρώ το πρόστιμο για θαλάσσια ρύπανση

153

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ χθες αυξάνονται από 60-66,66% τα διοικητικά πρόστιμα στους υπαίτιους υποβάθμισης του θαλάσσιου ύδατος, ύστερα από πρόταση των υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, σε συνέχεια των γνωμοδοτήσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα το ανώτατο όριο του διοικητικού προστίμου στους υπαίτιους υποβάθμισης του θαλάσσιου ύδατος αυξάνεται από τις 60.000 ευρώ στις 100.000 ευρώ.

Το ανώτατο όριο του διοικητικού προστίμου σε περίπτωση σοβαρής υποβάθμισης του θαλάσσιου ύδατος αυξάνεται από το 1,2 εκατ. ευρώ στα 2 εκατ. ευρώ.

Ενώ το ανώτατο όριο του διοικητικού προστίμου που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 4037/2012 (Α’ 10), αυξάνεται από 500.000 ευρώ σε 800.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόστιμο αφορά τα νομικά πρόσωπα όταν το έγκλημα διαπράττεται προς όφελός τους:

α) είτε από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ατομικά ή ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο έχει αρμοδιότητα εκπροσώπησης του νομικού προσώ− που ή εξουσία λήψης εταιρικών αποφάσεων ή εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου,

β) είτε από φυσικό πρόσωπο που τελεί υπό την εξου− σία του νομικού προσώπου, εφόσον η τέλεση του εγκλή− ματος έγινε δυνατή εξαιτίας της έλλειψης εποπτείας ή ελέγχου από τα πρόσωπα της περίπτωσης α ́. 

Πηγή: capital.gr