Να αναρτούν τιμοκαταλόγους οι ιδιωτικές κλινικές απαιτεί το Υπουργείο Υγείας

56

Συνθήκες αδιαφάνειας σε ιδιωτικές κλινικές οι οποίες δεν αναρτούν τιμοκαταλόγους με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, ειδικά στην περίπτωση που κάποιος κάνει χρήση υπηρεσίας, χωρίς να διαθέτει σύμβαση με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, διαπιστώνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Ήδη Ο Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (Π.Ε.Ι.Κ.), την οποία κοινοποιεί στο υπουργείο Υγείας και στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, προκειμένου οι ιδιωτικές κλινικές να δημοσιοποιήσουν τους τιμοκαταλόγους, ενώ ο βαθμός συμμόρφωσής τους θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις.

Συγκεκριμένα, οι ιδιωτικές κλινικές έχουν προθεσμία 15 ημερών «προκειμένου  προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από αυτές». Στον τιμοκατάλογο –αναφέρει η επιστολή – θα πρέπει να απεικονίζονται με τρόπο απλό, σαφή και κατανοητό για τον καταναλωτή οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προς τους ιδιώτες-πελάτες, καθώς και η διαμόρφωση αυτών κατόπιν χρήσης είτε δημόσιου ασφαλιστικού φορέα, είτε ιδιωτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχει συναφθεί με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία συνεργαζόμενη με τις ιδιωτικές κλινικές.

Η επιστολή με θέμα: «Διαφάνεια στις τιμές των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από τις ιδιωτικές κλινικές προς τους καταναλωτές – λήπτες υπηρεσιών υγείας» φέρει ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2019. Στην επιστολή τονίζεται η αδήριτη ανάγκη εφαρμογής των σχετικών διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, «προς όφελος τόσο των καταναλωτών που λαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες υγείας όσο και των ιδιωτικών κλινικών, ο ρόλος των οποίων είναι σημαντικός για τη διασφάλιση και βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού».

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία καλεί την ΠΕΙΚ «να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας από τις ιδιωτικές κλινικές που εδρεύουν στην περιφέρεια αρμοδιότητας σας». Και συνεχίζει: Θεωρούμε δε, ότι η πιστή εφαρμογή των ανωτέρω θα συμβάλει στην ενίσχυση τόσο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσο και του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης προσιτής, πλήρους και σαφούς ενημέρωσης των καταναλωτών, ώστε να είναι δυνατή σε αυτούς η διαμόρφωση σαφούς εικόνας ως προς τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών υγείας που τους ενδιαφέρουν, υπογραμμίζεται στην επιστολή, θα κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κυρώσεων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 67 της με αρ. 91354/2017 (Β’2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» οι επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης ή του γραφείου τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν. Περαιτέρω, το άρθρο 25 παρ.6 του ν.4600/2019 (Α’ 43), ρητά προβλέπει ότι οι ιδιωτικές κλινικές έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο, τιμοκατάλογο των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από αυτές.

 

Πηγή: underwriter.gr