Θέση εργασίας στον ΟΚΑΝΑ στην Πιερία

520
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς και Ιατρό Παθολόγο, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα ενός έτους. Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας:
Αττική Ιατροί Ψυχίατροι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ:
5 θέσεις Ιατροί Παθολόγοι ΠΕ : 1 θέση Ροδόπη (Κομοτηνή) Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση Πιερία (Κατερίνη) Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση Αχαΐα Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 2 θέσεις Πρέβεζα Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση Μεσσηνία (Καλαμάτα) Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ Ιατροί: 35.088,53 (Μεικτά) Tα γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν, όπως και το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον ΟΚΑΝΑ στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 3698/9-10-2019 Πόλη: Ειδικότητα: Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 11/10/2019 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 30/10/2019 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 11/10/2019 ή που θα υποβληθούν μετά την 30/10/2019, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.

Πηγή: radioevros.gr