Προσλήψεις 7 ειδικών συμβούλων στο Δήμο Κατερίνης

360

Ο δήμος Κατερίνης προσκαλέι τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση επτά (7) ειδικών θέσεων του Δήμου, αναλυτικά ως εξής:
1. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα παιδείας και εκπαίδευσης, σε θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά προγράμματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), καθώς και σε θέματα οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων.
2. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσίων
Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Διοργανώσεων, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν το Δήμο Κατερίνης και τα
Νομικά Πρόσωπα αυτού, καθώς και σε θέματα Οργάνωσης Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης.
3. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε νομικά θέματα που αφορούν το Δήμο Κατερίνης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, καθώς και σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης.
4. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε τεχνικά θέματα του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων αυτού, όπως στη μελέτη και επίβλεψη δημόσιων έργων, ιδίως όσων υλοποιούνται δια μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε
θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), σε θέματα πολεοδομίας, έκδοσης τοπογραφικών διαγραμμάτων, έκδοσης οικοδομικών αδειών και σύνταξης μελετών.
5. Μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα
που αφορούν το Δήμο Κατερίνης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, σε θέματα πολεοδομικής και χωροταξικής αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, σε θέματα κτηματολογίου,
χαρτογραφήσεων και πράξεων εφαρμογής.
6. Μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο Κατερίνης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, ιδιαίτερα σχετιζόμενα με την εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, τη προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευόμενων περιοχών που ανήκουν στον Δήμο.
7. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, καθώς και σε θέματα χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Δήμου.

Πηγη:aftodioikisi.gr