Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου: 4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΟΝΙΜΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ | Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας – Προσωπικός βοηθός

386

Βασική μας αρχή και απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της προσβασιμότητας.

Η πραγματική πρόοδος μιας αληθινά συμπεριληπτικής κοινωνίας φαίνεται και αξιολογείται από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους συμπολίτες μας, τα Άτομα με Αναπηρία.